Charakterizace částic

Nové možnosti v oblasti analýzy částic

Čím lépe znáte částice, tím lépe můžete předvídat chování vašich materiálů. Parametry, které chcete v rámci výzkumu měřit, zahrnují velikost částic a pórů, tvar částic, vnitřní strukturu, zeta potenciál, strukturu povrchu, reaktivní oblast, hustotu, tok prášku atd. Společnost Anton Paar vám nabízí přístrojové vybavení pro všechna tato a jiná měření. Disponuje nejširším portfoliem zařízení pro charakterizaci částic od jednoho globálního poskytovatele. Vyberte si z této široké nabídky a profitujte z našich znalostí v této oblasti, získávaných po desetiletí. Stačí nás kontaktovat.

Aplikace, parametry, technologie: Zjistěte, co je pro vás ideální!

Přepínejte mezi konkrétními aplikacemi a přehledem všech měřitelných parametrů, u kterých se vám také zobrazí technologie používané pro charakterizaci částic.

Přepnout na zobrazení aplikací pro analýzu částic


Granulace a sušení: Výzvy spojené s tabletováním

Tablety nejsou tvořeny pouze aktivními farmaceutickými přísadami (API), ale také pomocnými látkami, které zlepšují zpracování prášku a kvalitu finální lékové formy. Tabletování je procesem o více krocích, jehož úspěch závisí na parametrech použitých přístrojů a manipulace s práškem. Zejména granulace a sušení vyžadují vhodnou kombinaci pomocných látek. Tento aplikační report zkoumá absopční schopnost rozemleté a přesáté laktózy a methylcelulózy jako pomocných látek s cílem odhadnout jejich chování během granulace za vlhka. Stejné pomocné látky byly testovány také za různých teplot z důvodu reprodukovatelnosti sušicího účinku fluidního lože sušičky. Bylo zjištěno, že množství vlhkosti adsorbované během granulace za vlhka a následný teplotní efekt během sušení mají vliv na tokové a kompresní charakteristiky.

Více informací

Charakterizace katalyzátorů

Charakterizace katalyzátorů, a to jak před reakcí, tak v jejich vyčerpané formě, může poskytnout cenné informace o efektivnosti a účinnosti katalytického procesu a může pomoct při navrhování nových katalyzátorů. Nejdůležitějšími parametry v této souvislosti jsou velikost pórů, objem pórů, aktivní plocha povrchu, velikost částic, kyselost povrchu, fluidizační chování a kohezní vlastnosti.

Stáhněte si tento aplikační report, abyste zjistili, jak pochopení všech těchto parametrů - získaných experimenty na přístrojích Anton Paar – přispívá k vývoji katalyzátorů a kontrole kvality.

Více informací

Charakterizace potravin

Proces přípravy, výroby a balení potravinového prášku vyžaduje konzistenci jednotlivých šarží, aby byla zajištěna bezpečnost a loajalita spotřebitele. Poznatky ískané experimentálním měření na přístrojích Anton Paar pro stanovení hustoty, velikosti částic, kohezní síly, stlačitelnosti a permeability, mohou přispět k vyšší kvalitě a konzistentnosti potravinářských prášků. Tento aplikační list se zaměřuje na sušené mléko a hladkou mouku, protože se jedná o všudypřítomné výrobky a současně i o klíčové ingredience mnoha jiných potravinářských výrobků a doplňků stravy.

Více informací

Charakterizace kovových prášků

Kovové prášky se používají v práškové metalurgii, například v aditivní výrobě. Vlastnosti prášků mají zásadní vliv na kvalitu produktů. Používají se tradiční metody analýzy prášků, jakými jsou prášková reologie, dynamický rozptyl světla, BET a měření hustoty.

Stáhněte si aplikační list a zjistěte, jak se tyto doplňkové metody používají k měření vlastností toku, pórovitosti, stlačitelnosti, komprimace vzorku, distribuce velikosti částic a mnoha dalších vlastností. Pokud budete provádět charakterizací kovových prášků s vhodnými přístroji, můžete si být jisti správnou tekutostí ve výrobním procesu a stabilitou vytvrzeného produktu. Navíc snadno zjistíte, zda jsou přebytky kovového prášku z předchozích výrobních cyklů stále použitelné.

Více informací

Zjišťování vlastností potravin

Velikost částic v potravinách ovlivňuje nejen aspekty výrobního procesu, jakými jsou přeprava, skladování nebo trvanlivost, ale má také zásadní vliv na smyslové vlastnosti, například chuť a pocit v ústech.

Analyzátor velikosti částic PSA je schopen měřit kapalné i suché disperze v širokém rozsahu od nanometru po milimetr, a tak je ideální pro kontrolu kvality v potravinářském průmyslu.

Stáhněte si aplikační report a zjistěte přínosy použití techniky laserové difrakce pro charakterizaci potravin.

Více informací

Charakterizace exozomů izolovaných z buněčných kultivačních médií

Potenciál exozomů pro transport léčiv je znám již dlouho. V tomto aplikačním listu zjistíte , jak lze pomocí přístroje Litesizer™ 500 efektivně měřit velikost částic exozomů, a také že toto kritérium lze použít k monitorování stability exozomů in vitro. Také bylo provedeno měření zeta potenciálu, které poskytlo důležité informace o biologické funkčnosti exozomů.

Stáhněte si aplikační list a zjistěte více o vlastnostech exozomů.

Více informací

Rychlejší a citlivější měření zeta potenciálu

Doposud nejmodernější metodou pro měření zeta potenciálu byla Fázová analýza dynamickým rozptylem (PALS), která vycházela z elektroforetického rozptylu světla (ELS). Tento aplikační list představuje nově patentovanou technologii zvanou cmPALS, díky níž je možné měření provádět daleko rychleji a s menšími aplikovanými elektrickými poli. Díky tomu lze přesvědčivě měřit i citlivé vzorky.

Stáhněte si aplikační list a přečtěte si více o měření ELS se zvýšenou citlivostí a stabilitou.

Více informací

Klepnutím na konkrétní parametr zjistíte, co vám může společnost Anton Paar v dané oblasti charakterizace částic nabídnout. Pomocí filtrů v tabulce můžete své vyhledávání dále zpřesňovat pro konkrétní technologii a získat tak informace o různých měřicích rozsahech.

Kliknutím na konkrétní přístroj se vám zobrazí jeho podrobné funkce a specifikace.

Velikost pórů
Zobrazit všechny přístroje
Velikost částic
Zobrazit všechny přístroje
Plocha povrchu
Zobrazit všechny přístroje
Příprava vzorků
Zobrazit všechny přístroje
Hustota
Zobrazit všechny přístroje
Reaktivní plocha
Zobrazit všechny přístroje
Sorpce páry
Zobrazit všechny přístroje
Porozita buněk
Zobrazit všechny přístroje
Tvar částic
Zobrazit všechny přístroje
Zeta potenciál
Zobrazit všechny přístroje
Vlastnosti toku prášku
Zobrazit všechny přístroje
Kapacita úložiště plynu
Zobrazit všechny přístroje
Měření
Technologie
Vaše volba:Reset všech filtrůX

Nenalezeny žádné výsledky!


Měření

Technologie

Typ disperze

Rozsah měření
Rozsah plochy povrchu Plynová sorpce (BET), dynamická průtoková analýza BET Minimální měřitelná povrchová plocha
0,1 m²/g
Rozsah plochy povrchu / rozsah velikostí pórů Plynová sorpce Povrchová plocha, velikost pórů
2 nm až 500 nm (pomocí N nebo Ar)
0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na C)
Minimální měřitelná povrchová plocha
0,1 m²/g
Povrchová plocha, velikost pórů Plynová sorpce (fyziosorpce, chemisorpce) Vysoušení Rozsah velikosti pórů
0,35 nm až 500 nm
Minimální měřitelná povrchová plocha
od 0,0005 m²/g s kryptonem, od 0,01 m²/g s N₂
Hustota Sypná hustota Vysoušení Rozsah objemu
1 cc
Reaktivní plocha Plynová sorpce (chemisorpce) Vysoušení
Příprava vzorků Vakuové, průtokové odplynění Vysoušení
Kapacita úložiště plynu Vysoký tlak, plynová sorpce Vysoušení
Velikost částice Dynamický rozptyl světla Kapalina Rozsah velikosti částic
0,3 nm až 10 µm
Velikost částic, zeta potenciál Dynamický rozptyl světla, elektroforetický rozptyl světla (ELS), statický rozptyl světla (SLS) Kapalina Rozsah velikosti částic
0,3 nm až 10 µm
Příprava vzorků Vakuové, průtokové odplynění Vysoušení
Vlastnosti toku prášku Reologie s několika metodami měření průtoku prášku Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
5 nm až 5 mm
Vlastnosti toku prášku, hustota Smykové testování Pevné/Kapalné
Hustota Plynová pyknometrie Rozsah objemu
0,025 cc
Příprava vzorků Reprezentativní vzorkování Vysoušení Rozsah objemu
20 cc
Povrchová plocha, velikost pórů Plynová sorpce Vysoušení Rozsah velikosti pórů
0,35 nm až 500 nm / 2nm až 500 nm (pomocí N nebo Ar)
0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na C)
Minimální měřitelná povrchová plocha
0,01 m²/g
Porozita buněk Plynová pyknometrie Vysoušení Rozsah objemu
1 cc
Hustota Plynová pyknometrie Vysoušení Rozsah objemu
1 cc
Velikost pórů Porozimetrie Vysoušení Rozsah objemu
0,05 cc
Rozsah velikosti pórů
1100 µm až 0,0064 µm
Velikost částice Laserová difrakce Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
0,1 μm (suché) / 0,04 μm (mokré) až 500 μm
Velikost částice Laserová difrakce Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
0,1 μm (suché) / 0,04 μm (mokré) až 2500 μm
Velikost částice Laserová difrakce Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
0,3 μm (suché) / 0,2 μm (mokré) až 500 μm
Povrchová plocha, velikost pórů Plynová sorpce Vysoušení Rozsah velikosti pórů
0,35 nm až 500 nm
0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na C)
Minimální měřitelná povrchová plocha
0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
Velikost částic, tvar částic a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic / pórů
ltthan1 nm až 105 nm (řada q (Cu K-alpha): 0,03 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Velikost částic, tvar částic a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic / rozsah velikostí pórů
ltthan1 nm až 160 nm (rozsah q (Cu K-alpha): 0,02 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Porozita cel Plynová pyknometrie Vysoušení Rozsah objemu
1 cc
Hustota Plynová pyknometrie Vysoušení Rozsah objemu
1 cc
Odsávání par Sorpce par Vysoušení
Příprava vzorků Vakuové odplynění Vysoušení

Řešení charakterizace částic Anton Paar

Analyzátory velikosti částic

Částice mohou být složité, ale jejich měření nikoli. Přístroje řady Litesizer a PSA umožňují měření velikosti částic jediným stisknutím tlačítka, a to zdaleka není vše:

 • Řada Litesizer: Dynamický rozptyl světla pro analýzu velikosti částic s rozsahem menším než nanometr až desítky mikrometrů, zahrnující měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a, měření indexu lomu
 • Řada PSA: Laserová difrakce pro analýzu velikosti částic kapalných a suchých disperzí v rozsahu milimetrů
 • Speciální příslušenství umožňuje měření s malým objemem vzorku, v organických roztocích, pomocí automatického přenosu vzorku apod.
 • Zaměřte se na vaše částice: Software Kalliope lze použít pro oba přístroje, snižuje potřebu zásahu obsluhy na minimum

Další informace

Skutečná reologie prášků

Tyto cely pro skutečnou práškovou reologii, prášková průtočná cela a prášková smyková cela, vám v kombinaci s reometry MCR pomohou přesně charakterizovat a zjistit vlastnosti vašich prášků:

 • Úžasná přesnost známých reometrů MCR pro analýzu prášku
 • Vysoká reprodukovatelnost díky režimům přípravy vzorku a plně automatizovaným procesům
 • Více režimů měření, jak pro kontrolu kvality, tak pro výzkumné účely
 • Jediná smyková cela, která může být doplněna o příslušenství pro měření teploty a vlhkosti

Další informace

Analyzátory adsorpce

Při adsorpční analýze je nezbytné kombinovat praktickou konstrukci přístrojů s pokročilými modely pro redukci dat:

 • Široká nabídka přístrojů pro sorpci páry, fyzisorpci, chemisorpci a vysokotlakou sorpci
 • Plně automatizované systémy s možnostmi víceúčelové analýzy a přípravy vzorků
 • Perfektní pro analýzu velikosti pórů, plochy povrchu, interakce plynných a pevných katalyzátorů, léčiv, materiálů baterií, adsorbentů a všech ostatních porézních materiálů
 • Světově proslulé modely pro redukci dat, rychlé reporty z měření pro tradiční i nové složité materiály

Další informace

Rtuťové porozimetry

Nejčastěji používaná metoda pro stanovení provitosti makroporézních materiálů:

 • Navrženy tak, aby obsluze poskytovaly co nejbezpečnější provoz při práci s rtutí
 • Funkce jako zjednodušené zavádění tekuté rtuti a automatizované čištění oleje dělá z přístroje PoreMaster uživatelsky nejpříjemnější rtuťový porozimetr
 • Nejpřesnějšího měření za vysokého tlaku je dosaženo použitím šroubového pohonu s automatickým generováním požadovaného tlaku
 • Plnění kapalnou rtutí, nízkotlaká měření, tak i měření za vysokého tlaku jsou obvykle dokončeny během 30 minut

Další informace

Analyzátory hustoty pevných látek

Získejte všechny potřebné hodnoty hustoty z jednoho zdroje, a to s tou nejvyšší možnou přesností:

 • Portfolio přístrojů, které pokrývá měření skutečné nebo heliové hustoty, sypné hustoty a geometrické hustoty
 • Nejlepší ve své kategorii: Nejvyšší přesnost výsledků v kombinaci s nejširším rozsahem měření
 • Bezpečné a přitom ekonomické: K měření geometrické hustoty není zapotřebí tekutá rtuť
 • Nedestruktivní plynová pyknometrie: Pracuje s inertním a čistým plynem

Další informace

Systémy SAXS

Systémy měření RTG rozptylu pod nízkým úhlem SAXSpace a SAXSpoint 2.0 poskytují vynikající rozlišení a nejlepší možnou kvalitu dat pro výzkum nanočástic:

 • Výborné zdroje RTG a optika pro nejvyšší čistotu spektra a toku
 • V kombinaci s bezrozptylovou kolimací paprsku a nejmodernějšími hybridními detektory s měřením fotonů (HPC) se můžete spolehnout na získání vysokého poměru signálu vůči šumu a celkově vynikající kvality dat.
 • Široká škála vzorků pro charakterizaci částic za řízené teploty a atmosféry
 • Spolehlivé ovládání s dlouhou dobou provozu, možností měření velkého počtu vzorků a nízkými náklady na údržbu

Další informace

Odborníci od samého začátku

Nehledě na šíři portfolia přístrojů pro charakterizaci částic má společnost Anton Paar jeden společný rys: Byli prvními svého druhu a stále jsou lídry ve své oblasti. Tak například přístroj PSA vynalezený v roce 1967 byl prvním analyzátorem velikosti částic používajícím technologii laserové difrakce. První komerčně prodávaný přístroj pro maloúhlový rozptyl RTG paprsků (SAXS) (SAXS), který v roce 1957 vyvinul Otto Kratky, byl vyroben společností Anton Paar. Dodnes společnost Anton Paar SAXS systémy dál zůstává měřítkem, pokud jde o tuto technologii. Quantachrome Instruments, značka společnosti Anton Paar, začala svůji cestu k vrcholu v roce 1968. Od těch časů až dosud její specializované vědecké týmy nepřestaly vyvíjet inovace v těsném kontaktu s uživateli, což vedlo ke vzniku těch nejlepších řešení pro měření porézních materiálů a prášků.

Využijte odborné znalosti společnosti Anton Paar o charakterizaci částic ve vašem vlastním výzkumu částic a vývoji materiálů.

Společnost Anton Paar nabízí nejen širokou škálu specifických přístrojů, ale také rozsáhlé aplikační poradenství a informace k aplikacím. Aplikační listy, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog nabízejí spolu s webináři hluboké znalosti k tématu charakterizace částic, např.: 

Využijte těchto zdrojů a našich dlouholetých zkušeností s charakterizací částic. Prozkoumejte nové oblasti použití, abyste dosáhli optimálních výsledků ve výrobě, kontrole kvality a vývoji produktů. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i přímo, a to s jakýmikoli dotazy týkajícími se našich přístrojů a aplikací.

Kontaktujte nás

Získejte praktickou zkušenost v Anton Paar Technical Centers.

Jste praktickým člověkem, který preferuje možnost vidět naše přístroje naživo? Zjistěte, zda má některé z našich Technical Centers k dispozici vámi požadovaný nástroj nebo zda je ve vašem regionu plánován seminář o charakterizaci částic.

Zjistit teď

Volně dostupné webináře o charakterizaci částic

Upozorňujeme, že následující webináře se konají převážně v angličtině.

Semináře

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Změnit zemi
Typ události
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Zobrazení do z