Rozwiązania dla górnictwa

Rozwiązania dla górnictwa

Wysoka jakość produktów wymaga odpowiedzialnego i zrównoważonego procesu produkcyjnego

Zrównoważone wydobycie zasobów naturalnych stanowi podstawę naszego standardu życia i dobrobytu. Wydobywane materiały posiadają szeroki wachlarz zastosowań. Odgrywają one kluczową rolę w budownictwie (np. szkielety budynków) i wytwarzaniu energii, a także są wykorzystywane jako surowce i minerały w zastosowaniach przemysłowych. Przyczyniają się one do rozwoju współczesnych technologii ekologicznych – jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne i pojazdy elektryczne – oraz do poszukiwań nowych złóż nadających się do eksploatacji w ramach pracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Są one również wykorzystywane do produkcji dóbr luksusowych. Aby odgrywać pozytywną i zrównoważoną rolę gospodarczą w społeczeństwie, wydobywane metale i minerały muszą być odnajdywane, wydobywane, transportowane i przetwarzane zgodnie z procesami kontroli jakości, które zapewniają bezpieczne produkty wysokiej jakości. Szeroka gama urządzeń firmy Anton Paar może przynieść korzyści dla rozwoju i produkcji na każdym etapie tego łańcucha.

Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry X
Próbka

Aparat

Próbki

Pomiar

Automatyczny, Wielofunkcyjny Rentgenowski Dyfraktometr Proszkowy:
XRDynamic 500

Intuicyjna obsługa, w pełni zautomatyzowany układ optyczny i procedury wyrównawcze pozwalają każdemu, od nowicjusza po eksperta, na szybkie pozyskiwanie najwyższej jakości danych XRD przy jednoczesnej minimalizacji błędów.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
 • Odpady stałe, składowiska
Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
Eksploracja: Optymalizacja procesu wydobywczego i skuteczne planowanie wymagań dotyczących dalszego przetwarzania dzięki identyfikacji złóż o wysokiej wartości i obecnych w nich form mineralnych
Eksploracja: Wykrycie z wyprzedzeniem możliwych strat w odzysku, w celu optymalizacji procesu wydobycia poprzez identyfikację form rud, które nie nadają się do wydobycia
Kontrola jakości i klasy: Zwiększenie wydajności i stabilności warunków w zakładzie poprzez wybór optymalnej klasy surowca
Przetwarzanie rudy: Optymalizacja roboczej efektywności procesu wydobywczego i procesu wzbogacania rudy poprzez szybką analizę jakościową i ilościową składu mineralnego wydobytego materiału
Przetwarzanie rudy: Zmniejszenie kosztów i wpływu przetwarzania rudy na środowisko poprzez identyfikację stopnia utlenienia żelaza za pomocą analizy fazowej rudy mineralnej
Kontrola jakości: Stałe monitorowanie jakości przetwarzanej rudy umożliwiające szybką reakcję na zmiany
Analiza odpadów przeróbczych: Ograniczenie potencjalnych szkód dla środowiska oraz marnowania odpadów dzięki identyfikacji w nich związków wartościowych dla dalszego przerobu

Porozymetr rtęciowy:
PoreMaster

Porozymetry rtęciowe do określania objętości i rozkładu wielkości makroporów w materiałach. Wygodna i bezpieczna obsługa.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
Porozymetria rtęciowa
Ocena obszaru wydobycia: Ocena przemieszczania się wód gruntowych i zanieczyszczeń poprzez określenie wielkości porów

Jednostanowiskowe piknometry gazowe do pomiaru gęstości rzeczywistej:
Ultrapyc

Piknometry gazowe Ultrapyc firmy Anton Paar mierzą gęstość rzeczywistą materiałów w postaci stałej, proszków i pian. Są to najdokładniejsze i najbardziej precyzyjne piknometry gazowe dostępne obecnie na rynku.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Cement
 • Płuczka wiertnicza
 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
 • Węgiel, grafit
 • Odpady stałe, składowiska
Piknometria gazowa
Ocena obszaru wydobycia: Ocena przemieszczania się wód gruntowych i zanieczyszczeń poprzez określenie porowatości skał
Sporządzanie receptur cementu studziennego: Obliczanie docelowej zawartości % stałej substancji i poprawa dokładności pomiaru Blaine'a w celu uzyskania cementu o odpowiedniej wytrzymałości i stopniu izolacji termicznej.
Sporządzanie receptur płynów wiertniczych: Uzyskanie optymalnej gęstości w odniesieniu do ciśnienia hydrostatycznego i cyrkulacji
Transport morski drobnoziarnistych rud: Obliczenia związane z bezpieczeństwem w celu uniknięcia utraty statku na morzu poprzez ocenę ryzyka upłynnienia danego ładunku
Projektowanie osadników/stawów/basenów: Obliczanie czasu sedymentacji odpadów przeróbczych/odpadów popłuczkowych dla poprawy efektywności działań i zarządzania okresem przydatności w celu zmniejszenia ogólnych kosztów i wykorzystania terenu
Flotacja pianowa (separacja korzystnych minerałów): Optymalizacja stężenia zawiesiny na podstawie gęstości pulpy poprzez określanie wielkości i liczby komór flotacyjnych dla danej wydajności
Test wymywalności węgla: Maksymalizacja ekonomiki separacji węgla od skał i minerałów poprzez optymalizację gęstości cieczy w zbiornikach pływakowych
Kontrola jakości, pakowanie i transport: Otrzymywanie odpowiedniej objętości sproszkowanej skały (rudy)
Bezpieczeństwo zapór: Pomiar gęstości suchych odpadów, odpadów nasyconych, miału i szlamu dla poprawy oceny ryzyka
Gips odpadowy: Określenie przydatności odzyskanego materiału odpadowego do stosowania w zaprawach i obliczanie receptur

Automatyczny podajnik próbek:
Micro Rotary Riffler

Micro Rotary Riffler to automatyczny podajnik próbek. Dowiedz się więcej na temat jego funkcji i specyfikacji.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
Przygotowywanie próbek
Analiza metali: Uzyskanie małej porcji zmielonego materiału o takim samym składzie jak większa przesiana próbka, która może zostać skierowana do dalszych analiz fizyko-chemicznych.

System roztwarzania mikrofalowego:
Multiwave GO Plus

System roztwarzania mikrofalowego Multiwave GO Plus wyposażony w DMC (Directed Multimode Cavity) z ochroną patentową zapewnia to co najlepsze w obu sposobach dystrybucji mikrofal: jedno- i wielokierunkowej.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Woda odpadowa / procesowa / uzdatniona
Roztwarzanie mikrofalowe
Poszukiwanie potencjalnych miejsc wydobycia: Analiza zawartości metali w próbkach minerałów w ramach poszukiwań
Oznaczanie jakości ścieków: Przeprowadź roztwarzanie mikrofalowe ścieków, aby idealnie przygotować je do dalszej analizy elementarnej

System roztwarzania mikrofalowego:
Multiwave 5000

Platforma do roztwarzania mikrofalowego Multiwave 5000: 64 próbki w 1 cyklu, mineralizacja i nie tylko, konfigurowalny interfejs, >500 wstępnie zainstalowanych programów, technologia czujników, drzwi nie wymagające użycia rąk.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Osad
Roztwarzanie mikrofalowe
Poszukiwanie potencjalnych miejsc wydobycia: Analiza zawartości metali w próbkach minerałów w ramach poszukiwań
Analiza osadu: Przeprowadź niezawodny i łatwy proces mineralizacji osadów w kwasach poprzedzający analizę śladową pierwiastków istotnych z punktu widzenia toksykologii i środowiska (ICP, AAS itp.).

System roztwarzania mikrofalowego:
Multiwave 5000
+ 20SVT50

Platforma do roztwarzania mikrofalowego Multiwave 5000: 64 próbki w 1 cyklu, mineralizacja i nie tylko, konfigurowalny interfejs, >500 wstępnie zainstalowanych programów, technologia czujników, drzwi nie wymagające użycia rąk.

Naczynia SVT do Multiwave 5000 zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać najwyższe wartości temperatury i ciśnienia, a obsługa trzyczęściowych naczyń nie wymagająca użycia narzędzi pozwala na oszczędność czasu.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
 • Węgiel, grafit
Roztwarzanie mikrofalowe
Górnictwo i wykopaliska: Rozpuszczanie skał zawierających poszczególne pierwiastki przed dalszą analizą (ICP, AAS, itp.)
Rafinacja, ekstrakcja, wytapianie (=puryfikacja) różnych rud: Szybkie i niezawodne roztwarzanie w kwasach z dużą wydajnością, bez zanieczyszczeń i strat analitów
Kontrola jakości: Szybkie i niezawodne roztwarzanie w kwasach z dużą wydajnością, bez zanieczyszczeń i strat analitów
Ługowanie kaustyczne boksytu: Symulacja przemysłowego procesu Bayer w skali laboratoryjnej w celu określenia optymalnych warunków dla procesu przemysłowego
Wydobycie, rafinacja i kontrola jakości węgla i grafitu: Niezawodne roztwarzanie wysoce reaktywnych próbek, takich jak węgiel, koks i grafit, które wymagają wysokich temperatur

Mikrofalowy system roztwarzania:
Multiwave 7000

Kluczowy element Multiwave 7000, PDC (ciśnieniowa komora mineralizacyjna), umożliwia roztwarzanie w kwasach w temperaturach do 300°C i pod ciśnieniem do 199 barów. Naczynia ze szkła (jednorazowe), kwarcu lub PTFE-TFM, wyposażone w łatwe zamknięcie są dostępne w różnych rozmiarach.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
Roztwarzanie mikrofalowe
Poszukiwanie potencjalnych miejsc wydobycia: Analiza zawartości metali w próbkach minerałów w ramach poszukiwań
Rafinacja, ekstrakcja, wytapianie (=puryfikacja) różnych rud: Szybkie i niezawodne roztwarzanie w kwasach z dużą wydajnością, bez zanieczyszczeń i strat analitów
Kontrola jakości: Szybkie i niezawodne roztwarzanie w kwasach z dużą wydajnością, bez zanieczyszczeń i strat analitów
Ługowanie kaustyczne boksytu: Symulacja przemysłowego procesu Bayer w skali laboratoryjnej w celu określenia optymalnych warunków dla procesu przemysłowego
Rafinacja, ekstrakcja, wytapianie metali z grupy platynowców (PGM): Długotrwałe roztwarzanie bardzo wymagających PGM w niezrównanych warunkach roztwarzania do 280°C

Blok grzejny:
Multicube 48

Blok grzejny Multicube 48 jest przeznaczony do prowadzenia roztwarzania w kwasach z wysoką wydajnością w układzie otwartym z wykorzystaniem naczyń polipropylenowych o wysokiej czystości z intuicyjnym sterowaniem za pośrednictwem ekranu dotykowego.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Odpady stałe, składowiska
 • Woda odpadowa / procesowa / uzdatniona
 • Inne próbki środowiskowe
Roztwarzanie z wykorzystaniem bloku grzejnego
Rafinacja, ekstrakcja, wytapianie (puryfikacja) różnych rud: Roztwarzanie bryłki ołowianej po próbie ogniowej lub procesie syntezy z możliwością wykorzystania 48 stanowisk mineralizacji jednocześnie
Kontrola jakości: Roztwarzanie bryłki ołowianej po próbie ogniowej lub procesie syntezy z możliwością wykorzystania 48 stanowisk mineralizacji jednocześnie
Kontrola środowiska na terenie kopalni i rafinerii: Analiza wody i gleby (48 próbek jednocześnie) pod kątem zanieczyszczenia pierwiastkami szkodliwymi

Lepkościomierz rotacyjny:
ViscoQC

Lepkościomierz do celów kontroli jakości z gamą wrzecion pomiarowych do wyboru. Najłatwiejsza eksploatacja dzięki pełnej identyfikowalności wyników i eliminacji ryzyka błędów użytkownika.

Pokaż specyfikację produktu

 • Ropa naftowa, płyn wiertniczy, płyn do szczelinowania
Wiskozymetria rotacyjna
Kontrola jakości płynów wiertniczych: Płynny transport płuczek wiertniczych dzięki określeniu ich lepkości w stanie spoczynku i podczas pompowania bentonitu

Reometr rotacyjny:
RheolabQC

Reometr rotacyjny RheolabQC firmy Anton Paar pozwala przenieść zaawansowane technologie badawczo-rozwojowe na pole rutynowych badań reologicznych dla potrzeb kontroli jakości.

Pokaż specyfikację produktu

 • Ropa naftowa, płyn wiertniczy, płyn do szczelinowania
Reometria rotacyjna
Kontrola jakości płynów wiertniczych: Prosty i płynny transport płuczek wiertniczych dzięki określeniu lepkości w stanie spoczynku i podczas pompowania bentonitu

Analizator wielkości cząstek:
PSA

Urządzenia z serii PSA mierzą wielkość cząstek dyspersji suchych i ciekłych w zakresie wielkości od mikrometrów do milimetrów z zastosowaniem technologii dyfrakcji laserowej.

Pokaż specyfikację produktu

 • Ropa naftowa, płyn wiertniczy, płyn do szczelinowania
 • Płuczka wiertnicza
 • Cement
 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Olej i czynnik chłodniczy (OCR)
Dyfrakcja laserowa
Kontrola jakości płynów wiertniczych: Zmaksymalizowane (i ponowne) wykorzystanie płuczek wiertniczych dzięki wykrywaniu ciał stałych o niskiej gęstości względnej (LGS) w miarę ich nagromadzania, poprzez monitorowanie rozkładu wielkości cząstek (PSD)
Rozdrabnianie rudy: Zapobieganie stratom energii na niepotrzebne rozdrabnianie dzięki wykrywaniu i tym samym eliminowaniu drobnych i ultradrobnych cząstek
Rozdrabnianie i segregacja rudy: Uzyskiwanie jednolitej wielkości cząstek w celu zapobiegnięcia błędom przy segregacji poprzez kontrolę przebiegu segregacji możliwą dzięki optymalizacji wielkości cząstek
Kontrola jakości przetworzonej rudy: Określenie i monitorowanie rozkładu wielkości cząstek przetworzonej rudy w celu zapewnienia stałej jakości produktu końcowego

Kompaktowy reometr modułowy:
MCR 72/92/102e/302e/502e/702e

Modułowe kompaktowe reometry MCR – w pełni wyposażone dla potrzeb wszelkich procesów reologicznej kontroli jakości i zaawansowanej technologicznie analizy.

Pokaż specyfikację produktu

 • Ropa naftowa, płyn wiertniczy, płyn do szczelinowania
 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
 • Osad
Reometria
Szczelinowanie hydrauliczne: Przewidywanie charakterystyki przepływu mieszaniny wody, związków chemicznych i piasku używanej do szczelinowania pod wysokimi ciśnieniami i przy różnych szybkościach ścinania
Transport szlamu (rudy i odpadów): Analiza i obniżenie granicy płynięcia szlamu rudy w celu uniknięcia przestojów w zakładzie przetwórczym i zapewnienia efektywnego transportu
Przechowywanie szlamu (rudy i odpadów): Określanie niezbędnej szybkości ścinania w celu utrzymania cząstek mineralnych w zawieszeniu podczas składowania
Rozcieńczanie zawiesiny odpadów szlamu przeróbczego: Skuteczne rozcieńczanie odpadów przeróbczych w celu umożliwienia ich przepompowania, minimalizując jednocześnie ilość odrzucanego materiału

Cele materiałów sypkich dla MCR:
Cela ścinania i cela płynięcia

Kompletna konfiguracja do reologii materiałów sypkich obejmująca celę ścinania proszków i celę płynięcia proszków zapewnia wszystko co konieczne do scharakteryzowania materiałów sypkich oraz w formie granulatu.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (przed obróbką)
 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
Reometria materiałów sypkich, reometria
Transport rudy: Uniknięcie problemów podczas transportu i magazynowania materiałów sypkich poprzez symulację warunków transportu mechanicznego
Transport przetworzonej rudy: Usprawnienie transportu pneumatycznego przetworzonych materiałów sypkich poprzez określenie ich zachowań fluidyzacyjnych

Wysokotemperaturowy lepkościomierz i reometr:
FRS

Piec do pomiarów reometrycznych w wysokiej temperaturze, przeznaczony do takich substancji jak szkło, ceramika i metale o wysokiej temperaturze topnienia do 1700°C.

Pokaż specyfikację produktu

 • Inne próbki geologiczne
 • Metal
 • Węgiel, grafit
Reometria
Wydobycie metali z żużla: Określanie optymalnej lepkości dla procesu poprzez pomiary lepkości w zależności od temperatury
(Tikso)odlewanie i reoodlewanie metali: Określanie najniższej możliwej temperatury procesu, w której materiał wykazuje wystarczającą płynność przy minimalnym nacisku
Spalanie węgla do produkcji energii: Ustalanie temperatury i składu, przy których osiągana jest określona lepkość (lepkość dla przepływu po ścianie reaktora)

Analizatory wielkości powierzchni i porów:
Nova

Uniwersalna seria analizatorów Nova BET: Do 4 stacji analizujących i 4 stacji odgazowywania. Do 4 BET w 20 minut, 4 izotermy w 8 godzin. Powtarzalność 2% z ≥2 m2 całkowitej powierzchni pomiaru.

Pokaż specyfikację produktu

 • Wydobycie, ruda (po obróbce)
Próżniowa wolumetryczna analiza sorpcji gazów
Stabilizacja szlamu: Obliczenie właściwej ilości dyspergatora/stabilizatora w celu obniżenia kosztów poprzez eliminację zbędnego, nadmiarowego dyspergatora/stabilizatora