Řešení pro těžbu

Řešení pro těžbu

Odpovědná a udržitelná výroba s vysoce kvalitními produkty

Udržitelná těžba přírodních zdrojů je základním kamenem naší životní úrovně a prosperity. Těžené materiály mají širokou škálu použití. Hrají zásadní roli ve stavebnictví (například v konstrukcích budov) a při výrobě energie, používají se jako komodity a slouží jako zdroj nerostů pro průmyslové aplikace. Přispívají k rozvoji současných ekologických technologií – jako jsou větrné turbíny, solární panely a elektrická vozidla – a průzkumu nových využitelných ložisek v rámci boje proti změnám klimatu. Slouží také k výrobě luxusního zboží. Aby mohly hrát pozitivní a udržitelnou ekonomickou roli ve společnosti, musí být těžené kovy a nerosty zkoumány, extrahovány, přepravovány a zpracovávány v souladu s procesy kontroly kvality, jejichž výsledkem jsou bezpečné a vysoce kvalitní produkty. Široká nabídka přístrojů Anton Paar nachází uplatnění v každém kroku tohoto vývojového a výrobního řetězce.


Přístroj

Vzorky

Měření

Automatizovaný víceúčelový rentgenový práškový difraktometr:
XRDynamic 500

Intuitivní použití s plně automatizovanou optikou a postupy vyrovnávání umožňuje všem, od začátečníků až po odborníky, rychle shromažďovat data XRD špičkové kvality při současné minimalizaci chyb.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Těžba, rudy (následné zpracování)
 • Pevný odpad, skládkování
Rentgenová difrakce
Průzkum: Optimalizace procesu těžby a efektivní plánování požadavků na následné zpracování díky identifikaci vysoce kvalitních ložisek a přítomných forem nerostů
Průzkum: Předběžné zjišťování možných ztrát výtěžnosti s ohledem na optimalizaci procesu těžby a identifikaci netěžitelných forem rud
Kontrola kvality a třídy: Zvyšování efektivity a stabilizace podmínek zpracování výběrem optimální třídy
Zpracování rud: Optimalizace provozní efektivity těžebního procesu a procesu zhodnocování rud rychlou analýzou kvalitativního a kvantitativního minerálního složení těženého materiálu
Zpracování rud: Snižování nákladů a dopadu na životní prostředí při zpracování rud identifikací oxidačního stavu železa pomocí fázové analýzy minerální rudy
Kontrola kvality: Průběžné sledování kvality zpracované rudy s možností rychlé reakce na změny
Analýza hlušiny: Omezování množství odpadu a potenciálních škod na životním prostředí identifikací hodnotných sloučenin, které lze získat z hlušiny

Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster

Intruzivní rtuťové porozimetry k určení distribuce velikosti a objemu makropórů v materiálech. Bezpečné a komfortní ovládání

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
Intruzivní rtuťová porozimetrie
Hodnocení lokality: Vyhodnocování pohybu a znečištění podzemní vody kvantifikací velikosti pórů

Plynové pyknometry s jednou měřicí stanicí pro stanovení skutečné hustoty:
Ultrapyc

Plynové pyknometry Ultrapyc značky Anton Paar měří skutečnou hustotu pevných materiálů, prášků a pěn. Jsou to nejpřesnější a nejspolehlivější automatické plynové pyknometry, jaké jsou k dispozici.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Cement
 • Vrtné kapaliny
 • Těžba, rudy (následné zpracování)
 • Uhlí, grafit
 • Pevný odpad, skládkování
Plynová pyknometrie
Hodnocení lokality: Vyhodnocování pohybu a znečištění podzemní vody kvantifikací porozity horniny
Příprava směsí pro cementaci vrtů: Výpočet cílového procenta pevné látky a zlepšení přesnosti Blaineova měření pro získání cementové směsi se správnou pevností a tepelnou izolací
Příprava vrtných kapalin: Získání optimální hustoty pro požadovaný hydrostatický tlak a cirkulaci
Námořní přeprava rudných prášků: Provádění bezpečnostních výpočtů s cílem zabránit ztrátám lodí na moři vyhodnocením rizika zkapalnění u konkrétního nákladu
Návrh sedimentační nádrže: Výpočty doby sedimentace hlušiny při proplachování umožňují zefektivnit provoz a správu životního cyklu, snížit celkové náklady a využití pozemků
Pěnová flotace (separace užitečných minerálů): Optimalizace koncentrace kalu z hustoty drtě určením velikosti a počtu flotačních buněk pro danou kapacitu
Test praní uhlí: Maximalizace hospodárnosti oddělování uhlí od horniny a minerálů optimalizací hustoty tekutin v třídicích nádržích
Kontrola kvality, balení a přeprava: Zajištění správného objemu rozdrcené horniny (rudy)
Bezpečnost kalových lagun Měření hustoty suché hlušiny, saturované hlušiny, jemných částic a kalu pro lepší posouzení rizik
Odpadní sádra: Určování vhodnosti regenerovaného odpadního materiálu pro použití v maltách a výpočty složení

Mikrovlnný rozkladný systém:
Multiwave GO Plus

Mikrovlnný rozkladný systém Multiwave GO Plus s patentovanou technologií Directed Multimode Cavity (DMC) poskytuje nejlepší mikrovlnné režimy monomód a multimód.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Odpad / zpracování / úprava vody
Mikrovlnný rozklad
Průzkum možných těžebních lokalit: Analýza obsahu kovů ve vzorcích minerálů z průzkumu
Určování kvality odpadních vod: Mikrovlnný rozklad odpadní vody zajišťuje ideální přípravu pro další elementární analýzu

Mikrovlnný rozkladný systém:
Multiwave 5000

Platforma pro mikrovlnný rozklad Multiwave 5000: 64 vzorků v 1 běhu, rozklad a další, přizpůsobitelné rozhraní, >500 předinstalovaných programů, senzorová technologie, dveře otevíratelné bez použití rukou.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Kaly
Mikrovlnný rozklad
Průzkum možných těžebních lokalit: Analýza obsahu kovů ve vzorcích minerálů z průzkumu
Analýza kalů: Robustní a snadno použitelný kyselinový rozklad kalu před environmentální stopovou analýzou toxikologicky a environmentálně relevantních látek (ICP, AAS atd.).

Mikrovlnný rozkladný systém:
Multiwave 5000
+ 20SVT50

Platforma pro mikrovlnný rozklad Multiwave 5000: 64 vzorků v 1 běhu, rozklad a další, přizpůsobitelné rozhraní, >500 předinstalovaných programů, senzorová technologie, dveře otevíratelné bez použití rukou.

Nádoby SVT pro systém Multiwave 5000 byly navrženy tak, aby vydržely i ty nejvyšší teploty a tlaky, a manipulaci s trojdílnými nádobami bez použití nástrojů šetří cenný čas.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Těžba, rudy (následné zpracování)
 • Uhlí, grafit
Mikrovlnný rozklad
Těžba a dobývání: Rozpouštění hornin obsahujících hledané prvky před následnou analýzou (ICP, AAS atd.)
Rafinace, extrakce, tavení (čištění) různých rud: Rychlý a bezproblémový kyselinový rozklad s vysokou kapacitou, bez kontaminace a ztrát analyzovaných materiálů
Kontrola kvality: Rychlý a bezproblémový kyselinový rozklad s vysokou kapacitou, bez kontaminace a ztrát analyzovaných materiálů
Zásadité louhování bauxitu: Simulace průmyslového Bayerova procesu v laboratorním měřítku s cílem stanovení optimálních podmínek pro průmyslový proces
Těžba, rafinace a kontrola kvality uhlí a grafitu: Spolehlivý rozklad vysoce reaktivních vzorků typu uhlí, koksu a grafitu, které vyžadují vysoké teploty

Rozkladný systém Hot Block:
Multicube 48

Systém Multicube 48 slouží k vysokokapacitnímu kyselinovému rozkladu v otevřených nádobách s vysoce čistými polypropylenovými vialkami a intuitivním dotykovým displejem.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Pevný odpad, skládkování
 • Odpad / zpracování / úprava vody
 • Jiné environmentální vzorky
Rozklad technologií Hot Block
Rafinace, extrakce, tavení (čištění) různých rud: Provádění rozkladu olověných hrudek po procesu kupelace nebo fúze se 48 rozkladnými pozicemi současně
Kontrola kvality: Provádění rozkladu olověných hrudek po procesu kupelace nebo fúze se 48 rozkladnými pozicemi současně
Ochrana životního prostředí v těžební a rafinační lokalitě: Analýza vody a půdy s ohledem na možnou kontaminaci nebezpečnými látkami (48 vzorků současně)

Rotační viskozimetr:
ViscoQC

Viskozimetr pro kontrolu kvality s výběrem vřeten. Velmi jednoduchý provoz díky plně sledovatelným výsledkům a eliminaci rizika uživatelských chyb.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Surová ropa, vrtné kapaliny, frakovací kapaliny
Rotační viskozimetrie
Kontrola kvality vrtných kapalin: Plynulý transport vrtných kapalin pomocí stanovení viskozity v klidu a během čerpání bentonitu

Rotační reometr:
RheolabQC

Rotační reometr Anton Paar RheolabQC využívá nejmodernější technologie k pohodlným rutinním reologickým testům v oblasti kontroly kvality.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Surová ropa, vrtné kapaliny, frakovací kapaliny
Rotační reometrie
Kontrola kvality vrtných kapalin: Plynulý transport vrtných kapalin pomocí stanovení viskozity v klidu a během čerpání bentonitu

Analyzátor velikosti částic:
PSA

Přístroje řady PSA jsou určeny k měření velikosti částic suchých sypkých materiálů a kapalných disperzí technologií laserové difrakce ve škále od mikrometrů až po milimetry.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Surová ropa, vrtné kapaliny, frakovací kapaliny
 • Vrtné kapaliny
 • Cement
 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Olej a chladivo (OCR)
Laserová difrakce
Kontrola kvality vrtných kapalin: Maximalizace opětovného využívání vrtných kapalin detekcí nahromaděných lehkých pevných částic (LGS) prostřednictvím monitorování distribuce velikosti částic
Mletí rudy: Detekce a eliminace jemných a ultrajemných částic přináší úspory energie díky odstranění nadbytečného mletí
Mletí a separace rudy: Zajištění jednotné velikosti částic pro přesnější separaci rudy pomocí optimalizace velikosti separovaných částic
Kontrola kvality zpracované rudy: Stanovení a sledování distribuce velikosti částic zpracovávané rudy za účelem zajištění stálé kvality konečného produktu

Modulární kompaktní reometr:
MCR 72/92/ 102e/302e/502e/ 702e

Perfektní vybavení pro všechny typy reologické kontroly kvality a náročné analýzy s modulárními kompaktními reometry série MCR.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Surová ropa, vrtné kapaliny, frakovací kapaliny
 • Těžba, rudy (následné zpracování)
 • Kaly
Reometrie
Hydraulické frakování: Predikce tokových vlastností směsi vody, chemikálií a písku používané pro frakování při vysokých tlacích a různých smykových rychlostech
Přeprava suspenzí (rudy a hlušiny): Analýza a snižování meze výtěžnosti rudné suspenze za účelem eliminace prostojů zpracovatelské linky a zajištění efektivní přepravy
Skladování suspenzí (rudy a hlušiny): Stanovení potřebné smykové rychlosti pro udržení minerálních částic v suspenzi během skladování
Ředění suspenze hlušiny: Efektivní ředění hlušiny s ohledem na čerpání a minimalizaci vyřazeného materiálu

Práškové cely pro MCR:
Smyková a průtoková cela

Kompletní vybavení pro reologii prášků s práškovou smykovou celou a práškovou průtočnou celou vám přináší všechny funkce, které potřebujete k charakterizaci svých prášků a granulových médií.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (předběžné zpracování)
 • Těžba, rudy (následné zpracování)
Prášková reometrie, reometrie
Přeprava rudy: Eliminace problémů během přepravy a skladování práškových materiálů simulací mechanické přepravy
Přeprava zpracované rudy: Optimalizace pneumatické přepravy zpracovávaných prášků stanovením vlastností při fluidizaci

Vysokoteplotní viskozimetr a reometr:
FRS

Vysokoteplotní systém reometru s píckou pro měření viskozity materiálů typu skla, keramiky a kovů s vysokým bodem tavení až do 1 700 °C.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Jiné geologické vzorky
 • Kov
 • Uhlí, grafit
Reometrie
Extrakce kovů ze strusky: Stanovení optimální viskozity pro zpracování pomocí měření viskozity v závislosti na teplotě
Odlévání metodou thixocastingu a rheocastingu: Stanovení nejnižší možné procesní teploty, při které materiál vykazuje dostatečnou tekutost při minimálním smrštění
Spalování uhlí při výrobě energie: Stanovení teploty a složení pro dosažení předem definované viskozity pro stékání po stěně reaktoru

Analyzátory plochy povrchu a velikosti pórů:
Nova

Řada komplexních analyzátorů Nova BET: až 4 analytické a 4 odplyňovací stanice; až 4 analýzy BET za 20 minut, 4 izotermy za 8 hodin; reprodukovatelnost 2 % při ≥2 m2 celkové měřené povrchové plochy.

Zobrazit podrobnosti o produktu

 • Těžba, rudy (následné zpracování)
Vakuová volumetrická analýza sorpce plynů
Stabilizace suspenze: Úspora nákladů díky výpočtu správného množství dispergačního/stabilizačního činidla