Charakterizace povrchu

Charakterizace povrchu

Face your surface

Výzkum povrchových modifikací za účelem vývoje vysoce výkonných materiálů představuje dnes jeden z hlavních cílů v oblasti charakterizace povrchů. Podobně jako u řízení kvality v případě výrobců je zde nutná přesná analýza řady parametrů včetně mechanických, chemických a tribologických vlastností: drsnosti povrchu, tvrdosti, tuhosti nebo pružnosti, odolnosti, potenciálu/náboje, struktury a mnoha dalších. Anton Paar nabízí různá řešení pro charakterizaci povrchu, vhodná pro výzkumné pracovníky i výrobce.

Charakterizace povrchu biomateriálů

Při měření povrchových vlastností biomateriálů čelí vědci i výrobci zvláštním výzvám. Hlavním cílem je předpovědět, jak bude materiál implantovaný do lidského těla reagovat a jak bude interagovat s biologickými tkáněmi, tekutinami atd. Klinické studie imunitní reakce jsou nákladné. Klíčové je proto předem vše změřit, a sice s cílem předpovědět chování daných materiálů. Další oblasti výzkumu se věnují vývoji nových, lepších materiálů za účelem dosažení pokroku v oblasti lékařské péče u celé řady nemocí, případně poskytování lepších zdravotnických produktů zákazníkům/pacientům.

Typické studie biomateriálů zahrnují měření tvrdosti a strukturních vlastností, ale také charakterizaci povrchového náboje, povrchové interakce, hydrofobních/hydrofilních vlastností a mnoho dalšího. Společnost Anton Paar vyvinula specializovaná řešení pro analýzu povrchu biomateriálů, jakými jsou třeba protézy, implantáty, tkáně, biopolymery a biofilmy, zuby, různé oftalmické aplikace; a dále řešení pro lékařské přístroje, jako jsou stenty, tabletky a membrány.

Získáním správných dat z analýzy lze porozumět materiálům a jejich chování na molekulární úrovni. Mít správná a přesná data má obrovský dopad na skutečně poznání materiálu a na to, jak i drobné změny ovlivňují výkonnost materiálu. Více informací o analýze řady důležitých biomedicínských vzorků naleznete níže.

Tribologie močových katétrů a umělé kůže

Zdravotnické prostředky čelí vysokým nárokům na výkon a bezpečnost výrobků, stejně jako požadavkům předpisů FDA a MDR. Zde uvádíme metodiku, s níž můžete provést tribologické modelové testy systému s močovými katétry a umělou kůží. Pro testování katétru se používá tribometr MCR s držáky vzorků, které umožňují fixaci komponent zdravotnických prostředků i měkkých tkání. Řízení teploty, síly a rychlosti u tribometru MCR umožňuje definovat parametry testu, které simulují podmínky v reálném prostředí.

Další informace

Vývoj lepších zubních implantátů

Při zkoumání biokompatibilních povlaků pro materiály pro implantáty je jedním z klíčových parametrů interakce implantátu s jeho biologickým prostředím.

Analyzátor povrchového zeta potenciálu SurPASS 3 můžete použít ke studiu interakce proteinů v roztoku s materiálem pro implantáty. Hluboké znalosti v této oblasti vám umožní vyvíjet zubní implantáty odolné vůči tvorbě bakteriálního biofilmu a omezit tak riziko infekce nebo selhání implantátu.

Stáhněte si složku biomateriálů SurPASS 3, abyste zjistili, jak analýza zeta potenciálu kombinuje stanovení adsorpční kinetiky s charakteristikami adsorbované povrchové vrstvy.

Další informace

Mechanické vlastnosti zubní skloviny

Analýza mechanických vlastností na povrchu ošetřené skloviny a pod ním je velice relevantní při ošetřování zubů, např. v prevenci před zubním kazem (kavitami) nebo pro minimálně invazivní léčbu kariézních lézí v raném stádiu.

Nanoindentace představuje jednu z nejvíce přizpůsobených metod pro takové vzorky a poskytuje jasný vhled do gradientu tvrdosti zubní skloviny (tvrdosti zubů). Získaná analytická data jsou základním podkladem při výběru nových materiálů pro zubní opravy.

Stáhněte si aplikační listy, abyste zjistili, jak byl stolní nanoindentační systém NHT³ použitý při studii.

Další informace

Průkazná testovací metoda pro řízení kvality povlaků stentu

Stenty jsou rozšířenými aplikacemi v medicíně. Podléhají přísné regulaci ze strany státních orgánů, jako je FDA v USA, a musí projít přísnou kontrolou kvality předtím, než mohou být použity na pacientech.

Vrypový tester představuje jednu z několika metod, kterými lze ověřit adhezi povlaku a zajistit dostatečně dlouhou životnost implantátu. Pro ověření, že se stenty chovají tak, jak je požadováno – např. uvolňují určité chemické produkty – a nejsou v těle poškozeny, adheze a odolnost povlaku proti poškrábání se měří pomocí Nano Scratch Tester NST³.

Stáhněte si aplikační list, abyste zjistili, jak lze stenty namontovat do vrypového testeru a jak lze stanovit kritické zatížení povlaku.

Další informace

Biokompatibilita membrán pro hemodialýzu

Pokud chcete prokázat existenci určité modifikace povrchu, která zlepšuje biokompatibilitu na vnitřním povrchu membrány pro hemodialýzu, měření zeta potenciálu jsou tou správnou metodou analýzy.

Zeta potenciál je citlivý i na malé změny v chemických vlastnostech povrchu. Měření zeta potenciálu tak pomáhá zlepšovat biokompatibilitu membrán pro hemodialýzu. Dedikované držáky vzorků pro membrány z dutých vláken umožňují přímo charakterizovat vnitřní povrch membrán.

Pomocí elektrokinetického analyzátoru SurPASS 3 můžete snadno provádět měření zeta potenciálu.

Další informace

Více obecných informací o zeta potenciálu naleznete v tomto článku na Wiki: Zeta potenciál

Pohodlnější kontaktní čočky

Měkké kontaktní čočky nosí řada lidí. Pohodlí má pro všechny jejich každodenní uživatele zásadní význam.

Klíčovými faktory pohodlí jsou tření a pružnost. Vynikající rozlišení a speciální funkce zaměřené na výzkum, jako například měření kontrolované síly k tloušťce, umožňují kontaktním čočkám podrobně porozumět. Výsledky můžete využít ke zlepšení třecích vlastností čoček, aby mohly zákazníkům lépe sloužit.

Stáhněte si aplikační listy, abyste zjistili, jak se pro tento výzkum používají Bioindentor UNHT³ Bio (se speciálním držákem vzorků kontaktních čoček) je používáno pro výzkum.

Další informace

Chování kontaktních čoček během stárnutí

Kontaktní čočky jsou často určeny pro použití po určitou dobu (např. 1 měsíc, 1 rok). Jejich vlastnosti by měly být i poslední den stejně dobré jako na začátku. Proto je výzkum jejich chování při stárnutí velmi důležitý.

Stárnutí materiálů je obvykle obtížné odhadnout, avšak znalost pružnosti materiálu poskytuje platný vědecký náhled na proces stárnutí. robustní Bioindentor UNHT³ Bio měří pružnost kontaktních čoček. Tento údaj lze použít k ověření změny mechanických vlastností v důsledku stárnutí.

Stáhněte si aplikační list, abyste zjistili, jak lze bioindentor použít k charakterizaci mechanického chování kontaktních čoček a biomateriálů.

Další informace

Testování hydrogelů v reálných podmínkách

Testování hydrogelů je vnímáno jako komplikované jednak vzhledem k obtížnosti jejich montáže do držáku vzorku nebo na něj, jednak protože i malé změny tlaků, které na ně působí, mohou mít významný vliv na jejich tribologické vlastnosti.

Přesných výsledků testování, které nejsou ovlivněny vnějšími faktory, lze dosáhnout pomocí Tribometr MCR se speciálním držákem vzorku pro hydrogely. Kromě toho umožňuje optimální přizpůsobení se reálným podmínkám, pokud jde o kontaktní (styčný) tlak, kluzné rychlosti (posuvu) a teplotu, a má vysokou citlivost při měření tření, zejména v širokém rozsahu kluzných rychlostí (posuvu) – od několika nm/s až do více než 1 m/s.

Další informace

Simulace podmínek lidského těla při testování tekutin pro kontaktní čočky

Oftalmické roztoky musí mít nízkou hodnotu tření. Napodobování podmínek lidského těla na stroji je obtížné. Testování roztoků je však nezbytné, a to nejen z hlediska pohodlí, ale také z ekonomických důvodů.

Tribometr MCR měří koeficient tření při různých kluzných rychlostech (posuvu) a normálových silách. Jeho schopnost měřit při extrémně nízkých rychlostech umožňuje charakterizovat statické i kinetické tření. Ve většině případů je přesně určené hraniční tření kritické pro testování celkové výkonnosti kapaliny.

Další informace

Vyšetřování (lidské) tkáně za účelem výzkumu vývoje a léčby onemocnění

Vlastnosti lidských a umělých tkání představují širokou oblast, uvážíme-li, že výzkumníci z celého světa se snaží porozumět nemocem všeho druhu a léčit je.

Mnoho lidských tkání je vystaveno mechanickému zatížení a jejich mechanická charakterizace může přinést cenné informace ohledně rozvoje nemocí, léčby a vývoje umělých náhrad (implantátů, výztuží). Na počáteční nedostatek citlivých přístrojů v dané oblasti nedávno zareagovala společnost Anton Paar se svým Bioindentor UNHT³ Bio.

Stáhněte si aplikační list, abyste zjistili, jak se používá k testování jak tkání, tak i jejich potenciálních náhradních materiálů.

Další informace

Testovací metody pro rozvoj léčby osteoporózy

Osteoporóza snižuje tvrdost kostí (zvýšená slabost kostí), ve většině případů důsledkem vyššího věku.

Účinné látky v léčivech přímo ovlivňují vlastnosti kostí, takže klíčovými parametry vývoje nových léků jsou tvrdost kostí, modul jejich pružnosti a tečení. Analýza těchto parametrů s vysokou rozlišovací schopností představuje zásadní podporu výsledků výzkumu při podávání patentů nebo propagaci nových účinných látek za účelem testování nebo uvádění na trh.

Všechny parametry lze měřit pomocí bioindentoru UNHT³ Bio: modul pružnosti a vlastností tečení (creep) kostí.

Další informace

Další přínos pro pracovníky ve výzkumu: Společnost Anton Paar úzce spolupracuje s několika univerzitami na vývoji cenově dostupných umělých kostních materiálů pro výzkumné účely. Tyto spolupráce vám umožňují přístup k know-how a speciálnímu vývoji (jako jsou třeba držáky vzorků pro komplexní vzorky) a pomáhají nám vyvinout individuální řešení, pokud je potřebujete. Pro získání bližších informací se obraťte na zástupce společnosti Anton Paar.

Nalezení lékařsky i ekonomicky hodnotných náhrad chrupavky

Hledání náhrady za materiál chrupavky stále pokračuje. Nicméně příprava a upevňování vzorků činí zkoumání mechanických vlastnosti chrupavky problematickým. Také při práci s biologickými tekutinami je objem vzorku dostupný pro testování omezen. To vše vyžaduje odpovídající nastavení testu.

Nízkorychlostní, nízkotorzní schopnosti Tribometr MCR zahrnují časově a finančně úsporné nastavení testu, které nabízí jedinečné možnosti pro testování tření a opotřebení přirozené a umělé chrupavky i náhrad za synoviální tekutiny.

Stáhněte si aplikační list, abyste zjistili, jak se MCR používá při biotribologickém vyšetření chrupavky.

Další informace

Testovací zařízení pro laboratoře a výrobce biokompatibilních materiálů

Biomateriály jsou často citlivé, snadno ovlivnitelné vnějšími faktory a obtížně se montují do měřicích přístrojů. Tato skutečnost si žádá vysoce přesné testovací zařízení, které lze snadno uzpůsobit vzorkům, jako třeba kontaktní čočky, tkáně, gely, tekutiny a další.

Společnost Anton Paar nabízí specializované nástroje, které jsou široce využívány v laboratořích testujících biokompatibilitu:

K dispozici je řada speciálních držáků vzorků pro kontaktní čočky, hydrogely a další příslušenství, které optimálním způsobem podporují laboratoře v jejich biomedicínském výzkumu, stejně jako výrobce v oblasti zpracovávání biomateriálů a řízení kvality.

Pokud si chcete prakticky vyzkoušet naše přístrojové vybavení, podívejte se na semináře a nabídky Technická centra společnosti Anton Paar nebo se přímo obraťte na zástupce společnosti Anton Paar a požádejte ho o bližší informace či ukázku:

Kontaktujte nás

3letá záruka

 • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
 • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
 • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace

Události

Země
Všechny
 • Francie
 • Jihoafrická republika
 • Korejská republika
 • Mexiko
 • Německo
 • Rakousko
 • Spojené státy americké
 • Všechny
Typ semináře/školení
Všechny
 • Seminář
 • Veletrh
 • Webinář
 • Všechny

Nenalezeny žádné výsledky!

Řešení povrchových charakteristik Anton Paar

Tribologie

Studium materiálů za provozních podmínek se všemi potřebnými geometriemi

K získání informací o výkonnosti materiálu pod vlivem různých externích podmínek, jako jsou teplota a vlhkost, je nezbytné mít znalost tribologických vlastností. Tribometry slouží je stanovení tření, opotřebení a mazacích vlastností všech typů materiálů.

Dlouholeté zkušenosti společnosti Anton Paar se odrážejí v přístroji, který sahá od standardních modelů typu pin-on-disk až po modely pro vysoké teploty, nanomateriály, použití vlhkosti a vakua, stejně jako tribometr MCR kombinující tribologii s reologií.

Potřebuji více informací

Scratch testy

Nejlepší možný pohled na vrypové testy v plném souladu s mezinárodními normami

Pro charakterizaci systémů film-substrát ve smyslu adheze povlaků, odolnosti vůči poškrábání a poškození se používají vrypové testery. Testery Anton Paar vynikají díky svým patentovaným technologiím, jako jsou synchronizované panoramatické zobrazení aktuálních vrypů a vrypové křivky.

Dokumentace měření odpovídá mezinárodním standardům a vzorky lze kdykoli podrobit opakované analýze nebo porovnat s předchozími výsledky.

Potřebuji více informací

Měření tloušťky vrstvy (Calo testy)

Rychlé a jednoduché stanovení tloušťky vrstvy

Jelikož tloušťka povlaku ovlivňuje finální produkt, je přesné a současně nenákladné měření pro záruku spolehlivé kvality povlaku vysoce důležité.

Aby bylo možné tyto požadavky splnit, využívají Calotestery Anton Paar jednoduchou metodu kráteru kuličky. Tato nákladově efektivní charakterizační technika umožňuje měření v průběhu 1–2 minut, v souladu s mezinárodními normami, a tím zajišťuje kvalitu dat, zvyšuje kapacitu a šetří náklady.

Potřebuji více informací

Analýza povrchového náboje

Rychlá a přímá analýza reálných vzorků reflektuje individuální povrchové vlastnosti

Mnohé materiály podléhají v důsledku skladování, stárnutí nebo opotřebení v provozu změnám. Aby bylo možné tyto změny předvídat a vyvinout optimalizované, nové a vysoce výkonné materiály, je nutné je testovat v reálných podmínkách. Vlastnosti, jako jsou povrchový náboj, adsorpce/desorpce nebo elektrostatická přitažlivost/odpudivost, umožňují pochopení procesů zanášení membrán, čisticích účinků detergentů, adheze biologických substancí a mnoha dalších. Tyto poznatky se získávají jednoduchým měřením zeta potenciálu povrchu.

Společnost Anton Paar je průkopníkem v oblasti analýzy zeta potenciálu makroskopických pevných materiálů a převedl tuto techniku povrchové analýzy na rutinní aplikaci pro každodenní rutinní využití v laboratoři.

Potřebuji více informací

Indentační testy

Měřte to, co jiní odhadují, a získejte výsledky rychleji

Indentační testy poskytují informace o mechanických vlastnostech, jako jsou tvrdost a modul pružnosti tenkých filmů, povlaků a substrátů. Anton Paar je jediná společnost nabízející nanoindentační tester se reálným senzorem síly, jenž skutečně měří sílu aplikovanou na vzorek, namísto odhadu hodnoty na bázi aktuátoru.

Nová generace indentačních testerů je vybavena režimem „Quick Indentation“, který poskytuje výsledky 8krát rychleji než přístroje předešlé generace.

Potřebuji více informací

Reflexní maloúhlový RTG rozptyl (GISAXS)

Doknalá volba pro studie povrchu částic laboratorním paprskem SAXS/WAXS/GISAXS

GISAXS je důležitým nástrojem pro vyšetřování nanostrukturovaných povrchů a tenkých filmů. Nanostruktura určuje vlastnosti materiálů a ovlivňuje využitelnost průmyslových povlaků, tiskařských technik, elektroniky, lékařských senzorů, médií pro ukládání energie a mnoha dalších. Vyšetřování nanostruktur za změn nebo extrémních vnějších podmínek, jakými jsou vysoká teplota a vlhkost, umožňuje vyladění a optimalizaci materiálů.

Společnost Anton Paar stojí v tomto oboru na čelní pozici již od padesátých let minulého století. Tyto dlouhodobé zkušenosti se odrážejí v systémech SAXS/WAXS/GISAXS s nejvyšším rozlišením na kompaktním půdorysu pro každodenní výzkum nanomateriálů, efektivní charakterizaci různých vzorků (od kapaliny po pevnou látku) a nových metodách vývoje.

Potřebuji více informací

Refraktometry

Rychlé stanovení indexu lomu pro optickou charakterizaci povrchu

Jedním z nejdůležitějších optických parametrů pro charakterizaci moderních vizuálních pomůcek je index lomu, který ovlivňuje lom světla procházejícího příslušným materiálem, například polymerními filmy a skly. Index lomu se používá pro kontrolu materiálu nebo charakterizaci materiálu s cílem zajistit trvale vysokou kvalitu produktů.

Změřte index lomu a koncentraci biomateriálů u široké škály výrobků od kontaktních čoček po moderní brýle pomocí laboratorních refraktometrů řady Abbemat od společnosti Anton Paar.

Potřebuji více informací