Společenská
odpovědnost


Kritéria ESG (environmentální, sociální a správní) jsou pro nás více než jen pokyny, které musíme splnit. Ve společnosti Anton Paar byla tato kritéria vždy součástí odpovědnosti, kterou neseme z přesvědčení. Přijímáme opatření na ochranu životního prostředí, angažujeme se v sociálních projektech, uplatňujeme rovnost práv a sociální a transparentní etiku podnikání považujeme za samozřejmost.

Okolní prostředí

Energie a životní prostředí jsou již mnoho let základními prvky našich podnikatelských aktivit.

  • Fotovoltaický systém o rozloze 3 200 m² v sídle společnosti ve Štýrském Hradci v Rakousku vyrobí ročně více než 630 000 kWh energie
  • Více než 36% našich potřeb v oblasti vytápění v našich základnách je pokrýváno z alternativních zdrojů energie
  • Fotovoltaický systém ušetří více než 128 tun CO₂ ročně
  • Nabízíme motivační programy pro zaměstnance, kteří do práce nejezdí autem
  • Pro nové technologické centrum ve Štýrském Hradci stavíme jeden z největších zásobníků ledu v Evropě, který výrazně zvyšuje energetickou účinnost
  • Přibližně 20% vlastní spotřeby elektrické energie v sídle společnosti je v současné době vyráběno z alternativních zdrojů
  • Pro oficiální služební cesty máme elektromobily a na krátké vzdálenosti nabízíme elektrokola
  • Zaměstnanci, kteří se do práce dopravují elektromobilem, mohou využívat bezplatná dobíjecí místa

Společenský aspekt

Jako společnost neseme také odpovědnost za blaho komunity. Pomáháme, kde můžeme, a projevujeme solidaritu se slabšími a znevýhodněnými v naší společnosti.

Máme respekt

Podporujeme kulturu respektu, uznání a tolerance. Jen tak může soužití fungovat – ve společnosti, ale i ve firmě.

Myslíme na ostatní

Uvědomujeme si, že ne každý má přístup ke stejným životním příležitostem. Dobročinná nadace Santner Foundation (jejímž vlastníkem je společnost Anton Paar) přispívá na projekty podporující ty, kteří neměli tolik štěstí, a podporuje spravedlivé rozdělování materiálních statků.


Naše sociální programy

Alpha Nova: Spolu

Alpha Nova pomáhá lidem s postižením vést svůj vlastní život jako součást společnosti. Již více než 20 let pracují ve společnosti Anton Paar lidé se zdravotním postižením – s podporou společnosti Alpha Nova. Díky tomu mají strukturovaný den, smysluplnou práci a jsou začleněni do společnosti.

Vzdělávací kavárna Caritas Learning Cafe: Učit se, podporovat, doprovázet

Domácí úkoly, příprava na zkoušky, společná zábava, navazování přátelství – kavárny Learning Cafe v Rakousku nabízejí podporu a dohled dětem a mladým lidem, kteří si sami neví rady. Dostává se jim nejen pomoci se školními úkoly, ale také přijdou do kontaktu s různými národnostmi a posílí své sociální dovednosti. Jednu takovou vzdělávací kavárnu Learning Cafe ve Štýrském Hradci již řadu let financuje společnost Anton Paar.

Offline: Zpět do pracovního života

Offline je projekt charitativní soukromé nadace Santner zaměřený na prevenci a léčbu závislostí. Umožňuje lidem trpícím závislostí pracovat na nízkoprahových projektech, získat kvalifikaci a vrátit se do pracovního života.

Projekt Kalam: Udělejte změnu

V Indii je třeba renovovat mnoho školních budov. Často zde chybí základní vodovodní a hygienická infrastruktura a je zde velmi málo dětských hřišť. Proto společnost Anton Paar India s podporou celé skupiny Anton Paar založila projekt Kalam. Díky tomuto projektu již bylo renovováno pět indických škol v rodných městech zaměstnanců společnosti Anton Paar India. Děti mají nyní opět místo, kde rády tráví čas a kde se mohou připravit na svou budoucnost.

VinziBus: Jídlo pro každého

Od roku 1991 jezdí VinziBus po Štýrském Hradci a denně dává jídlo více než 30 potřebným lidem. Společnost Anton Paar již řadu let tento autobus pro rozvoz jídel financuje. Zaměstnanci společnosti Anton Paar pravidelně připravují a distribuují potraviny.

Odpovědné řízení společnosti

Ve společnosti Anton Paar se důsledně snažíme vytvářet vysoce kvalitní práci, vyrábět vysoce kvalitní výrobky a zajišťovat vysoce kvalitní pracovní podmínky. Podporujeme rozmanitost a inkluzi na pracovišti, odmítáme všechny formy diskriminace a dodržujeme standardy odpovědnosti a transparentnosti.

Společnosti skupiny Anton Paar jsou certifikovány podle různých norem ISO.

Kromě řízení kvality existují také oblasti, jako je životní prostředí nebo řízení bezpečnosti. Starostlivé a zodpovědné využívání lidských a přírodních zdrojů je ústředním a historickým bodem naší filozofie společnosti, a tudíž i základním stavebním kamenem našeho systému řízení. Průběžné systémové monitorování energetických a environmentálních údajů v různých lokalitách, pravidelné interní audity a inspekce na pracovištích optimalizují ekologickou rovnováhu.

ISO 9001: Kvalita na prvním místě

Společnost Anton Paar je od roku 1994 certifikována podle normy ISO 9001, což znamená řízení kvality na nejvyšší úrovni. Vyrábíme vysoce kvalitní výrobky, které splňují očekávání zákazníků i příslušné právní a regulační požadavky.

Nerosty z oblastí postižených konflikty: V našich produktech je nenajdete

V souladu s našimi závazky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, lidských práv a zdraví klademe velký důraz na udržitelné využívání zdrojů. Naše výrobky neobsahují žádné minerály pocházející z oblastí konfliktů.

Schránky pro oznamovatele: V souladu s předpisy EU

Skupina Anton Paar Group AG se zavazuje dodržovat pravidla, předpisy a zákony: Dodržujeme například směrnici EU o ochraně oznamovatelů a zavedli jsme systém ochrany oznamovatelů.

Ženy ve vedoucích pozicích: Pro nás samozřejmost

V roce 1932 se dcera Antona Paara, Margareta Platzerová, stala první zámečnickou mistrovou ve Štýrsku. Dnes ženy zastávají více než čtvrtinu vedoucích pozic v naší společnosti.

Obchodní kodex společnosti Anton Paar

Máme obchodní kodex, který musí všichni zaměstnanci společnosti Anton Paar dodržovat, aby bylo zajištěno vyhovující, bezpečné a efektivní pracoviště.

Stáhnout nyní