Společenská
odpovědnost


O ESG nejen mluvíme, ale také jednáme. Závazek k udržitelnosti a sociální a transparentní podnikatelské etice považujeme za samozřejmý a hluboce zakořeněný v naší DNA. Je naší povinností zajistit zdravou planetu a společnost pro další generace.

Svět zítřka

Okolní prostředí

Ve společnosti Anton Paar si uvědomujeme svou morální povinnost vůči budoucím generacím. Musíme podnikat konkrétní kroky proti změně klimatu a nedostatku přírodních zdrojů – dlužíme jim to.

Energie a životní prostředí jsou již mnoho let základními prvky podnikání společnosti Anton Paar.

  • Fotovoltaický systém o rozloze 3 200 m² v sídle společnosti Anton Paar vyrobí ročně více než 600 000 kWh energie.
  • Naše fotovoltaické systémy o rozloze 6 700 m² ušetří ročně více než 236 tun CO₂.
  • Více než 30% našich potřeb v oblasti vytápění/chlazení v našich základnách je pokrýváno z alternativních zdrojů energie.
  • Motivujeme zaměstnance k ekologicky šetrnému dojíždění do práce a poskytujeme jim stanice na dobíjení elektromobilů a firemní jízdní kola.
  • Stavíme druhou největší nádrž na led v Evropě, abychom snížili spotřebu energie.
  • V roce 2021 jsme zlepšili spotřebu energie o 7%.

Sídlo společnosti Anton Paar získalo již v roce 1989 certifikaci ISO 9001. Kromě toho jsou naše německé a rakouské závody maticově certifikovány podle norem ISO 14001 a ISO 50001. Šest výrobních závodů společnosti je certifikováno podle ISO 50001 a další dva výrobní závody jsou navíc certifikovány podle ISO 14001.

Průběžné systémové monitorování energetických a environmentálních údajů v našich závodech, pravidelné interní audity a inspekce na pracovištích optimalizují ekologickou výkonnost.

Pro oficiální služební cesty máme elektromobily a na krátké vzdálenosti nabízíme elektrokola. Zaměstnanci, kteří se do práce dopravují elektromobilem, mohou využívat bezplatná dobíjecí místa.

Každý má svou hodnotu

Společenský aspekt

Ve společnosti Anton Paar uznáváme hodnotu každého jednotlivce a snažíme se pomáhat ostatním způsobem, který podporuje lidskou důstojnost.

Máme respekt

Každý náš zaměstnanec je důležitý a cenný. Podporujeme kulturu respektu a rozmanitosti, která se řídí společnými hodnotami zvídavosti a inovace na pracovišti i mimo něj.

Myslíme na ostatní

Uvědomujeme si, že ne každý má přístup ke stejným životním příležitostem. Dobročinná nadace Santner Foundation, kterou vlastní společnost Anton Paar, přispívá na programy podporující ty, kteří neměli tolik štěstí, a podporuje spravedlivé rozdělování materiálních statků.


Naše sociální programy

Alpha Nova: Spolu

Alpha Nova pomáhá lidem s postižením a jinými překážkami vést svůj vlastní život jako součást společnosti. Projekt podporujeme například tím, že nabízíme lidem se zdravotním postižením práci, čímž uvádíme integraci lidí se zdravotním postižením do praxe.

Amahoro Kids: Otevírání cest

Ve Rwandě, jedné z nejchudších zemí světa, trpí děti chronickou podvýživou, špatnou hygienou, násilím, dětskou prací a vykořisťováním. Nezisková organizace Amahoro Kids tyto děti i jejich rodiny podporuje. Díky nákladnímu autu, které jsme pro ně zakoupili, mohou nyní rodiny přepravovat svou zemědělskou úrodu na regionální trhy a zajistit základní zásoby a vzdělání pro své děti.

Charita Lerncafé: Vzdělávání, podpora, péče

Dělání domácích úkolů, příprava na zkoušky, společná zábava – 62 programů Lerncafé v Rakousku poskytuje dětem podporu a péči Dětem se dostává nejen pomoci se školními úkoly, ale také kontaktu s různými národnostmi a posílení jejich sociálních dovedností. Jeden takový program Lerncafé jsme financovali od roku 2019 – se speciální online podporou během pandemie covidu.

Charita Marienstüberl: Místo setkání

Každý den navštíví Marienstüberl ve Štýrském Hradci 280 lidí. Jsou to lidé, kteří žijí na okraji společnosti a kteří potřebují teplé jídlo a někoho, s kým si mohou popovídat. V průběhu let jsme tento projekt finančně podporovali.

Die Schwalbe”: Dočasný domov

Když ženy kvůli duševní nemoci nebo životní krizi nemohou vykonávat placené zaměstnání, najdou své útočiště ve „Vlaštovčím hnízdě“ ve Štýrském Hradci, které je pro ženy po pobytu na psychiatrické klinice známým a bezpečným domovem. Ve „Vlaštovčím hnízdě“ se mohou stabilizovat a vrátit se k nezávislému životu. Projekt jsme sponzorovali po celý rok 2021.

Nástroje pro Kolumbii: Investování do budoucnosti

Odvětví vzdělávání v Kolumbii čelí mnoha výzvám: Univerzitní vzdělání si může dovolit jen několik málo bohatých lidí, především kvůli vysokým poplatkům a nízkým státním příspěvkům, a univerzity mají potíže s pořízením vědeckého vybavení. Pěti kolumbijským univerzitám proto budeme poskytovat nástroje Anton Paar.

Offline: Zpět do pracovního života

Offline je projekt nadace Santner Foundation věnovaný prevenci a boji proti závislosti. Nabízí lidem trpícím závislostí možnost pracovat na nízkoprahových projektech a získat v nich kvalifikaci. Mezi výrobky, které vyrábějí, patří oblečení, doplňky a nábytek, které se prodávají v obchodě, jenž je součástí projektu ve Štýrském Hradci.

Projekt Kalam: Snažíme se o změnu

V Indii je třeba zrekonstruovat mnoho školních budov, často chybí základní vodovodní a hygienická zařízení a je zde málo hřišť. Prostřednictvím projektu Kalam se podílíme na renovaci škol.

VinziBus: Jídlo pro každého

Od roku 1991 jezdí VinziBus po Štýrském Hradci a denně nasytí více než 30 potřebných lidí. Projekt podporujeme již mnoho let a někteří naši zaměstnanci pomáhají s balením jídel.

Hospic VinziDorf: Pomoc v nejtemnějších hodinách

Lidé bez domova potřebují pomoc, zejména v těch nejtěžších chvílích. V roce 2017 jsme financovali výstavbu prvního hospice pro bezdomovce. Nedávno jsme sponzorovali lůžko intenzivní péče a náklady na stravu, personál a léky na 100 dní.

Nejvyšší standardy

Řízení

Ve společnosti Anton Paar nikdy neděláme kompromisy v kvalitě, prosazujeme rovnost vedení a dodržujeme standardy odpovědnosti a transparentnosti.

ISO 9001: Kvalita na prvním místě

Společnost Anton Paar je již řadu let držitelem certifikátu ISO 9001, což znamená, že náš systém řízení kvality splňuje všechny požadavky zákazníků.

Nerosty z oblastí postižených konflikty: V našich produktech je nenajdete

V souladu s našimi závazky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti, lidských práv a zdraví klademe velký důraz na udržitelné využívání zdrojů. Anton Paar dodržuje Dodd-Frankův zákon: Naše výrobky neobsahují žádné nerosty z oblastí postižených konflikty. To zajišťujeme prostřednictvím zákonné povinnosti řádné péče, kterou se naši dodavatelé řídí.

Whistleblowing: V souladu s EU

Skupina Anton Paar AG se zavazuje dodržovat pravidla, předpisy a zákony: Dodržujeme směrnici EU o whistleblowingu (2019/1937) a zavedli jsme systém whistleblowingu, který nabízí každému možnost nahlásit porušení předpisů. S hlášeními zacházíme důvěrně, zahájíme vyšetřování a přijmeme následná opatření.

Ženy ve vedoucích pozicích: Cesta k rovnosti

V roce 1932 se dcera Antona Paara, Margareta Platzerová, stala první zámečnickou mistrovou ve Štýrsku. Dnes ženy zastávají více než čtvrtinu vedoucích pozic v naší společnosti.

Komplexní informace

Stáhnout zprávu