Testování adhezivních vlastností s viskozimetry a reometry

OVLÁDNĚTE TOK a získejte informace

Díky rozsáhlému portfoliu viskozimetrů a reometrů od Anton Paar máte k dispozici všechny možné testovací metody, abyste mohli určit vlastnosti vašich adheziv. Kromě běžných reologických zkoušek, jako je určení viskozitních křivek nebo viskoelastických vlastností materiálů, poskytujeme také individuální řešení, například k dynamické mechanické analýze filmů, simulaci tvrdnutí pod UV zářením nebo zjištění působení podmínek prostředí, například vlhkosti.

Vaše výzvy spojené s měřením snadno splníme díky:

 • Vlastnostem přístrojů, které umožňují měřit obtížné vzorky, zjednodušují určení chování vzorku za různých podmínek a pomáhají zabraňovat uživatelským chybám
 • Skvělá modularita co se týče příslušenství a velkého počtu měřicích technik
 • Celosvětová aplikační a servisní síť, široké aplikační znalosti a místní podpora v regionálních technických střediscích Anton Paar
 • Chytré rozpoznání měřících systémů a konfigurací za účelem snadné manipulace a minimalizace chyb

OVLÁDNĚTE TOK MATERIÁLU a najděte své řešení

Je nezbytné znát a kontrolovat chování při toku a deformaci při všech krocích výroby adheziva (výroba, kontrola kvality, výzkum). Od nereaktivního po reaktivní lepení, od jednosložkových po vícesložková adheziva a s různými typy vytvrzování (čas, teplota, UV záření nebo vlhkost).

ŘešeníVaše výhodaPřístroj
Základní viskozitní a reologická měření

Lepidlo je pro aplikaci příliš husté nebo příliš řídké.

Určete viskozitu materiálu provedením rychlé kontroly kvality při konstantní rychlosti.

Přizpůsobte konzistenci tak, aby lepidlo nestékalo z lepeného povrchu a zároveň neulpívalo n aplikátoru.

Lepidlo nezatéká do mezery.

Určete viskozitu při určité rychlosti / rychlosti smyku.

Upravte formuli tak, aby se snížila viskozita a lepidlo lépe zateklo do mezer.

Na lepený povrch není možné aplikovat těsnicí hmotu.

Určete viskozitu při různých rychlostech smyku a simulujte chování těsnicí hmoty v klidu a během aplikace na povrch.

Díky znalosti viskozity při různých smykových rychlostech můžete upravit chování těsnicí hmoty během toku v jednotlivých fázích používání (od vymačkávání z balení po aplikaci na čistý povrch).

Trvá příliš dlouho, než lepidlo slepí dva povrchy k sobě.

Určete časově závislé chování při konstantní rotační rychlosti / rychlosti smyku.

Pokud budete znát dobu, za jakou lepidlo zvýší svou viskozitu a tím pádem ztvrdne, pomůže vám to určit správnou formulaci.

Epoxidová pryskyřice se zatvrdne při čerpání nebo při aplikaci.

Analyzujte mez toku adheziva.

Upravte formulaci adheziva tak, aby se snížila mez toku a k tečení stačila menší síla, např. při čerpání.

Silikonové lepidlo stéká z lepeného povrchu.

Analyzujte strukturální dekompozici a obnovu vnitřní struktury silikonového lepidla.

Upravte formulaci silikonového lepidla tak, aby se zajistilo navýšení viskozity po aplikaci a tím pádem i přilnutí k lepenému povrchu.

U adheziva dochází k separaci fází nebo sedimentaci po určité době stání.

Zkontrolujte skladovací stabilitu pomocí měření typu frequency sweep a sledujte chování vzorku, abyste zamezili oddělování obou fází v materiálu.

Zabraňte separaci fází / sedimentaci adheziva během dlouhodobého uskladnění.

Pryskyřice je příliš hustá pro aplikaci při 40 °C.

Určete viskozitu při aplikační teplotě.

Přizpůsobte pryskyřici optimálním aplikačním podmínkám.

Dvousložkové adhezivum tvrdne ještě před dokončením aplikace.

Analyzujte proces tvrdnutí, abyste zjistili, kdy se viskozita zdvojnásobí oproti stavu na začátku reakce.

Upravte formulaci materiálu tak, abyste dosáhli dostatečně dlouhé aplikační periody (počínaje smísením obou složek).

Pokročilá reologická měření

Lepidlo po aplikaci ztvrdne příliš rychle ještě před rozprostřením po povrchu.

Změřte časově závislý nárůst viskózních a elastických modulů při vytvrzování lepidla s ohledem na fyzické schnutí nebo chemické vytvrzení.

Určete začátek vytvrzování a bod křížení G’-G’’, abyste zjistili maximální čas pro aplikaci lepidla v okolních podmínkách.

Tavený spoj se rozlepí při zapnutí topení v místnosti.

Pomocí teplotní metody určete teplotu skelného přechodu a teplotu tání hotmeltu.

Uveďte vhodné teplotní rozmezí pro aplikaci a horní a spodní meze teplotních limitů.

Při nízké intenzitě UV záření adhezivum nedosáhne požadovaných mechanických vlastností. Při vysoké intenzitě UV záření je spotřeba energie příliš vysoká.

Analyzujte chování při tvrdnutí UV adheziva s proměnlivou intenzitou UV záření.

Sledujte síťovací reakci a přizpůsobte intenzitu UV záření tak, abyste dosáhli ideální rychlosti vytvrzení a kvality finálního produktu.

Doba tvrdnutí stavebních adheziv se liší při venkovní aplikaci za deště a za slunečného počasí.

Upravujte vlhkost a teplotu během měření, abyste zjistili, jaký mají účinek na tvrdnutí stavebního adheziva.

Uveďte rozsah vlhkosti a teploty, ve kterém má stavební adhezivum přijatelnou dobu tvrdnutí.

Lepicí páska se odtrhne, pokud je při zátěži natažena.

Určete chování filmu pomocí DMA za použití amplitudových a teplotních testů.

Zjistěte maximální zátěž, při kterése lepicí páska odtrhne, abyste mohli specifikovat přípustné zatížení.

Surový materiál nelze čerpat, separuje se nebo se během čerpání ve výrobě odlučuje.

Zkontrolujte kohezi, segregaci a úhel vnitřního tření vašeho granulátu pomocí práškové nebo smykové cely.

Vyhněte se segregaci při přepravě a skladování práškových materiálů.

Nenašli jste svou konkrétní situaci? Anton Paar má i tak řešení pro váš problém. Kontaktujte nás a získejte další informace. 

Celý svět viskozimetrie a reometrie

Tokové vlastnosti a deformační chování jsou základními parametry při charakterizaci materiálů. Viskozimetry a reometry jsou ideálními nástroji, pokud potřebujete zjistit, zda má váš vzorek ty správné tokové vlastnosti.

Více

Adhezivní vlastnosti

Adheziva musí kvůli ideální funkčnosti splňovat tři hlavní požadavky:

 1. Smáčení substrátu (adheze)
 2. Zvýšení síly po aplikaci
 3. Schopnost přenášet zátěž mezi dvěma spojenými povrchy po dokončení procesu vytvrzení

Adhezivní materiály a typy spojení

Adheze se substrátem může být buď fyzikální (nereaktivní) nebo chemická (reaktivní). Mezi příklady nereaktivního lepení patří sušení, kontakt, citlivost na tlak nebo tavné lepidlo. Reaktivní lepení může zahrnovat anaerobní vytvrzení (např. při kontaktu s kovem), předem smísená zmražená adheziva, která se vytvrzují při okolní teplotě, vícesložková adheziva, která se začnou vytvrzovat po smísení složek nebo jednosložková adheziva, která se vytvrzují zářením (např. UV), teplem nebo vlhkem.

Metody testování adhezivních vlastností

Ke zjišťování vlastností při výrobě, aplikaci a vytvrzování adheziv lze používat různé druhy testovacího vybavení. Existuje řada různých metod pro testování adheziv, z nichž každá poskytuje odpovědi na konkrétní otázky týkající se adheziv:

 • Měření viskozity (rotační) jsou vhodná pro kontrolu kvality kapalných adheziv před aplikací.
 • Viskoelastická měření (oscilační) umožňují provádět charakterizaci kapalných adheziv během procesu vytvrzování (působením času, teploty, UV záření nebo vlhkosti).
 • Testy lepivosti určují lepivost vzorků a chování při lomu.
 • Pevnost lepených spojů a vlastnosti adhezivních vrstev lze testovat pomocí DMA.
 • Čerpatelnost (parametr pumpability) práškových materiálů lze kontrolovat v práškové nebo smykové cele.

ROTAČNÍ VISKOZIMETRY

ViscoQC 100

 • Jednobodové dynamické měření viskozity nízkoviskózních i vysokoviskózních kapalin za účelem rychlé kontroly kvality

ViscoQC 300

 • Vícebodové dynamické měření viskozity vysoko i nízkoviskózních kapalin za účelem rychlé kontroly kvality

Toolmaster™*

Magnetické spojky / Rychlospojky**

Normy: ViscoQC 100 | ViscoQC 300 ASTM D1084, ASTM D1337, ASTM D1338, ASTM D2556, ASTM D4016, ASTM D4300, ASTM D4878, ASTM D4889, BS 5350, DIN EN 12092, DIN EN 15425, EN 15564, ISO 2555, ISO 10364

ROTAČNÍ REOMETRY

RheolabQC

 • Rotační reologické testy materiálů od nízkoviskózních po polopevné vzorky za účelem pokročilé kontroly kvality

MCR 72 | 92

 • Rotační reologické testy s měřicími systémy válec-válec, deska-deska a kužel-deska na kapalné a polotuhé vzorky
 • Rotační a oscilační reologické testy s měřicími systémy válec-válec, deska-deska a kužel-deska na téměř všechny druhy vzorků

Toolmaster™*

Magnetické spojky / Rychlospojky**

Normy: RheolabQC ASTM D3236, ISO 3219 | MCR 72 DIN 53019, DIN spec 91143 | MCR 92 DIN EN ISO 3219, DIN 54458

ROTAČNÍ A OSCILAČNÍ REOMETRY

MCR 102e | 302e | 502e

 • Zjišťování viskoelastických vlastností materiálů, receptur a finálních produktů od kontroly kvality po výzkum a vývoj

MCR 702e MultiDrive

 • Kompletní charakterizace vzorků ve výzkumu a vývoji

Toolmaster™*

Magnetické spojky / Rychlospojky**

Normy: MCR 102e | 302e | 502e | 702e MultiDrive DIN EN ISO 3219, DIN 54458

VISKÓZNÍ KAPALINY Adhezivní spreje
VISKOELASTICKÉ KAPALINY Lepidla
TAVENINY Adheziva z tavných lepidel
PASTOVITÉ HMOTY Stavební adheziva
ADHEZIVNÍ VRSTVY Pásky, náplasti a filmy
REAKTIVNÍ SYSTÉMY Dvousložková adheziva
Toolmaster™* MAGNETICKÉ SPOJKY / RYCHLOSPOJKY** BĚŽNÉ TESTOVACÍ METODY GEOMETRIE MĚŘENÍ
ViscoQC 100

Běžné testovací metody

 • Jednobodové měření viskozity

Geometrie měření

 • Relativní vřetena/spindly (L/RH), vřetena DIN/SSA, lopatky, skleněné tyčinky, jednorázový měřicí systém
ViscoQC 300

Běžné testovací metody

 • Toková/viskozitní křivka
 • Určení meze toku
 • Určení doby zpracovatelnosti / doby tvrzení

Geometrie měření

 • Relativní vřetena/spindly (L/RH), vřetena DIN/SSA, lopatky, skleněné tyčinky, jednorázový měřicí systém
RheolabQC

Běžné testovací metody

 • Rotační test pro určení meze toku
 • Test rotační tixotropie se 3 intervaly (3ITT)

Geometrie měření

 • Soustředné válce a kelímky, míchadla, jednorázové měřicí systémy
MCR 72

Běžné testovací metody

 • Rotační test pro určení meze toku
 • Test rotační tixotropie se 3 intervaly (3ITT)

Geometrie měření

 • Kužel a deska, deska a desky, válcové geometrie
MCR 92

Běžné testovací metody

 • Amplitudové testy, frekvenční testy a testy oscilační
 • Oscilační 3 intervalový test tixotropie (3ITT).

Geometrie měření

 • Kužel a deska, deska a desky, válcové geometrie
MCR 102e | 302e | 502e

Běžné testovací metody

 • Teplotní test
 • UV testy a testy vlhkosti
 • Chemická analýza s využitím NIR, IR, ATR nebo RAMAN
 • Reologie prášků

Geometrie měření

 • Upínací systémy pro filmy, vlákna a tyče, upínací systémy pro extenzionální reologii
MCR 702e MultiDrive

Běžné testovací metody

 • Pokročilé oscilační a rotační zkoušky s jednou nebo dvěma pohonnými jednotkami

Geometrie měření

 • Tříbodový ohyb, nosník

* pro automatické rozpoznávání měřících systémů a konfigurací k zajištění snadné manipulace a minimalizace chyb

** pro snadné připojování/výměnu vřeten, válců a měřicích systémů jednou rukou

3letá záruka

 • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
 • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
 • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace

Aplikace

Webinář

Master the flow of your adhesives

Přihlaste se na podrobný bezplatný webinář, který zahrnuje vše od teorie až po praktické poznatky o konkrétních aplikacích. Upozorňujeme, že tento webinář se bude konat v angličtině.

Zhlédnout teď