Reologie potravin

Stanovení reologických vlastností potravin se stává stále důležitější, pokud jde o hodnocení kvality surovin, předpovídání chování materiálů během zpracování a plnění požadavků na skladování a stabilitu.

Reologická analýza potravin vám pomůže určit vhodnou texturu vašich výrobků tak, aby splnily očekávání zákazníků. To zahrnuje chuťový vjem, také známý jako „psychoreologie“, a pitelnost. V této souvislosti vám reologie potravin pomůže vytvořit „pocit“, jenž se od vašich výrobků očekává, například určitá krémovost nebo pevnost, šťavnatost nebo hladkost a křehkost nebo jemnost. Tímto způsobem zajistíte, aby vaši zákazníci vždy dostávali výrobky s jedinečným rukopisem, který je typický pro vaši společnost. Reometry a viskozimetry společnosti Anton Paar jsou tou pravou volbou pro širokou škálu aplikací v oblasti reologie potravin.

Životní cyklus potravinových výrobků

Dodavatel dodávající škrob/prášky/koření

Prvním krokem ve výrobním řetězci potravinových výrobků je dodání zboží. Vzhledem k tomu, že kvalita surovin také definuje kvalitu koncového výrobku, je velmi důležité zajistit, aby vaši dodavatelé splňovali vaše kritéria kvality pro příchozí suroviny.

Společnost Anton Paar vám poskytne odpovídající viskozimetry a reometry pro kontrolu kvality surovin.


Výroba (míchání a formulace)

Velká množství surovin se přeměňují na hotové potravinářské výrobky. Během tohoto kroku je nezbytná úplná kontrola výrobního a produkčního procesu. Výběr správných přísad, úprava správných koncentrací a výběr vhodné předúpravy a teploty jsou součástí vytváření vysoce kvalitních výrobků.

Vyberte si z nejširšího portfolia viskozimetrů a reometrů společnosti Anton Paar, abyste zachovali konzistenci a kvalitu svých výrobků.


Plnění a balení

Po dokončení vlastní výrobyjsou pro další průmyslové zpracování (distribuce, skladování, prodej a použití) vyžadovány operace plnění a balení. Během tohoto kroku je nutné použít správný obal pro uzavření a ochranu vašeho výrobku.

Proto je nutná kontrola kvality (poškození/prasknutí) povrchu, monitorování správné třídy PET nebo zajištění vhodných viskoelastických vlastností pro PET a recykláty. Tyto procesy představují základní činnosti, které viskozimetry nejvyšší úrovně společnosti Anton Paar provádějí.. Použijte viskozimetr s padající kuličkou pro vzorky s nízkou viskozitou, pokud jde o stanovení tříd PET.


Uchování

Chcete-li zachovat kvalitu vyráběných potravin, musíte znát podmínky skladování a jejich vliv na váš výrobek. V tomto případě je také nezbytný obalový materiál. Mimo jiné musí být zajištěna bezpečnost potravin, spokojenost zákazníků, konzervace potravin a redukováno plýtvání potravinami.

Například testování sedimentace a rozseparování složek (také nazývané skladovatelnost) zajišťuje dlouhodobou kvalitu vašeho výrobku. S vhodným reometrem od společnosti Anton Paar dokážete stability výrobku dosáhnout a udržet ji na vysoké úrovni.


Žádost

Posledním krokem ve výrobním řetězci je spotřeba vašeho výrobku zákazníkem. Reologické vlastnosti vašeho potravinového výrobku se přímo promítají do měřitelných parametrů, jako je roztíratelnost, nalévatelnost a plynulost toku, jakož i do pocitů zákazníka, jako je pitelnost nebo chuťový vjem.

Nechte společnost Anton Paar, aby vám s příslušnými viskozimetry a reometry pomohla maximalizovat spokojenost zákazníka.

Najděte své řešení

Řešení Vaše výhoda Přístroj

Práškový materiál, například mouka, má během procesu míchání tendenci se oddělovat nebo nepromíchat.

Analyzujte segregaci a tření o stěnu (wall friction angle) u svých vzorků pomocí práškové průtočné cely.

Úpravou formulace suroviny se vyhněte problémům ve výrobním procesu, která mohou nastat vlivem změny chování toku prášku.

Zjistěte přesnou viskozitu roztoku surové arabské gumy před zpracování tak, abyste stanovili např. odpovídající zahušťování, emulgaci či stabilizaci.

Proveďte rychlou jednobodovou kontrolu kvality a změřte tokovou křivku. Stanovte také mez toku jako parametr kontroly kvality.

Zjistěte množství výchozích látek potřebných k zajištění správné viskozity pro jejich různé aplikace.

Jak mohu upravit správnou viskozitu arabské gumy při různých teplotách tak, abych mohl kontrolovat různé výrobní fáze?

Proveďte rychlou jednobodovou kontrolu kvality a změřte tokovou křivku. (testy závislé na teplotě). Stanovte také mez toku jako parametr kontroly kvality.

Upravte požadované množství, abyste zajistili správnou viskozitu pro různé fáze výroby podle výrobních teplot.

Mají výchozí tekuté surovoviny pro mou ovocnou šťávu/pyré nebo sirup správnou viskozitu?

Proveďte rychloué jednobodovou kontroly kvality a vícebodové stanovení tokového chování a meze toku pro kontrolu kvality.

Upravte přísady tak, aby byla zaručena efektivita v různých výrobních fázích a odpovídající kvalita vstupujících kapalných výchozích surovin.

Jak mohu snížit obsah cukru nebo tuku, ale zachovat stejnou texturu?

Změřte tokovou křivku pro různé formulace a zkontrolujte, zda lze dosáhnout stejné viskozity jako u původního produktu.

Textura a viskozita spolu souvisejí. Reologické testy jsou snadným a časově úsporným způsobem, jak získat informace o textuře potravin.

Jak lze předpovědět smyslové atributy zmrzliny (psychoreologie)?

Provedením oscilačního teplotního testu(Oscillation Thermo-Rheometry, OTR) získáte přístup k informacím o tuhosti, krémovitosti, či dokonce nabíratelnosti vzorku zmrzliny.

Vzhledem k tomu, že smyslové atributy silně korelují s reologickými veličinami, je nezbytné provést reologickou analýzu tak, aby se vyhodnotily nové formulace, nebo také provedla kontrola kvality.

Jak mohu upravit správné přísady (emulgátory nebo kakaové máslo) pro čokoládové výrobky?

Proveďte jednobodové měření a měření tokové křivky pro rychlou kontrolu kvality.

Vyberte správné přísady čokolády a získejte perfektní konzistenci a texturu pro své čokoládové výrobky.

Jak mohu postupovat podle metody IOCCC, pokud jde o charakterizaci čokoládových výrobků?

Proveďte tokovékřivky a testy závislé na teplotě podle IOCCC metody.

Analyzujte viskozitu podle metody IOCCC.

Jak mohu dosáhnout optimálního konšovacího procesu nebo potažení povrchů čokoládou (aby bylo dosaženo rovnoměrných povrchů) při výrobě čokoládových tyčinek nebo čokoládových výrobků?

Proveďte měření tokovékřivky a meze toku při předem definovaných teplotách.

Vyberte si správné přísady a množství těchto přísad pro čokoládu, abyste dosáhli dokonalého zpracování, jako je konšování nebo potažení.

Jak si mohu vybrat správný typ mléka (např. z hlediska obsahu tuku nebo mléčné bílkoviny kaseinu), jeho koncentraci, složení, předúpravu mléka, startovací kulturu a inkubační teplotu jogurtu a zakysané smetany, aby byla zajištěna dobrá zpracovatelnost?

Proveďte rychloué jednobodovou kontrolu kvality, měření tokovékřivky a stanovte mez toku a tixotropní koeficient .

Upravte přísady, abyste zajistili správnou viskozitu pro různé fáze výroby.

Jak mohu najít správnou viskozitu těsta na sušenky či chleba pro řízení procesu zpracování a výroby stejně jako kvality konečného výrobku?

Stanovte křivky toku (časově a teplotně závislé testy) jako parametry pro kontrolu kvality.

Upravte množství přísad, abyste zajistili správnou viskozitu finálního výrobku a správnou viskozitu pro různé fáze výroby.

Jak mohu zkontrolovat konzistenci bezlepkového chlebového těsta?

Proveďte frekvenční test (frequency sweep) v lineárním viskoelastickém rozsahu.

Ujistěte se, že je vytvořena potřebná 3D vazebná struktura srovnatelná se standardním chlebovým těstem.

Jak mohu změřit reologii pudinku bez roztržení vzorku?

Při oscilačních frekvenčních testech v lineárním viskoelastickém režimu nedojde k roztržení vzorku.

Provedení rotačních testů může strukturu vašeho vzorku narušit. Provádění oscilačních testů v lineárním viskoelastickém režimu zabraňuje porušení struktury. V případě potřeby lze pro odvození komplexní viskozity použít Cox-Merz pravidlo.

Jak mohustanovit viskozitu masové omáčky, která obsahuje velmi velké částice?

Proveďte test se speciálně navrženým kuličkovým měřicím systémem.

Kuličkový měřicí systém umožňuje vyhodnotit tokové vlastnosti vzorků s velmi velkými částicemi v rámci jedné rotacei kuličky.

Mohu změřit mez toku řeckého jogurtu, aniž by během přípravy vzorku došlo ke zničení jeho struktury?

Jako měřicí systém použijte čtyřlopatkové míchadlo s ostrými čepelemi.

Ostré čepele jemně projdou hmotou jogurtu bez stlačení a nevratné změny struktury hmoty jogurtu.

Jak mohu zjistit teplotu mazovatění (rozvařování) a konečnou viskozitu škrobů?

Použijte škrobovou celu Anton Paar Starch Cell a analyzujte mazovatění a gelatizaci škrobu při zvýšených teplotách.

Vysoké rychlosti ohřevu a chlazení požadované pro měření mazovatěníškrobu se dosahují kombinací elektrického ohřevu s chlazením podporovaným oběhovým termostatem. Speciální míchadlo zabraňuje sedimentaci v kapalné fázi.

Jak mohu pozorovat dynamiku kapiček emulze při smykovém namáhání?

Použijte mikroskopické příslušenství MultiDrive. Proveďte rotační nebo oscilační test a sledujte chování kapiček během měření. Použitím režimu protisměrné rotaceu reometru TwinDrive. Můžete se tak zaměřit na stagnační rovinu mezi oběma měřícími deskami, což umožňuje pozorovat stejnou kapičku během celého testu.

Rozpad kapiček vám pomůže pochopit stabilitu mikrostruktury kapiček v emulzi za různých podmínek.

Jak lze zajistit vysokou kvalitu povrchu obalové fólie, aniž by došlo k poškození povrchu (např. vlnitý povrch)?

Proveďte reologická měření a charakterizujte viskoelasticitu použité suroviny k optimalizaci podmínek procesu.

Získáte stabilní kvalitu vyrobených fólií bez povrchových nedokonalostí nebo defektů.

Jak mohu zajistit, aby obalová fólie, použitá pro různé potraviny (ve styku s vodou nebo olejem) a za různých podmínek prostředí (tropické/suché/chladné podnebí), vykazovala stálou kvalitu po celou dobu skladování?

Analyzujte mechanické vlastnosti fólie při testech DMA při při kontrolované teplotě, měnících se vlhkostních podmínek anebo při ponoření do různých médií.

Získáte tak záruku, že se váš výrobek dostane k zákazníkovi v dobrém stavu, nezávisle na klimatických podmínkách a možných interakcích mezi zabalenou potravinou a obalovým materiálem.

Jak mohu zajistit, aby se obalová fólie během používání neroztrhla?

Proveďte tahové zkoušky a stanovte deformaci nebo napětí při přetržení. Proveďte dynamickou mechanickou analýzu a zjistěte křehkost fólie (dle změřeného tlumicího faktoru).

Dosáhnete zvýšené kvality výrobku na základě lepšího výběru materiálů přizpůsobených požadavkům výrobku.

Jak mohu zajistit správné viskózní a viskoelastické vlastnosti PET a recyklátů nebo dalších bariérových materiálů k výrobě vhodných předtvarovaných polotovarů pro nápoje pomocí vstřikolisu?

Proveďte reologické testy a stanovte smykové reologické a extenzionální reologické vlastnosti surovin.

Znalost reologických vlastností umožňuje výrobu kvalitně vrstvených předtvarovaných polotovarů, aby se zajistil stabilní výrobní proces a konstantní vlastnosti lahví používaných pro nápoje (např. konstantní nízká propustnost plynů).

Jak mohu získat vhodné parametry materiálů k optimalizaci podmínek zpracování a design formy pro výrobu plastových lahví vyfukováním?

Stanovte příslušné reologické parametry pomocí smykových reologických a extenzionálních reologických testovacích metod.

Zajistěte vysokou kvalitu výrobku s optimálními náklady na materiál i výrobu.

Jak lze najít správnou kvalitu PET materiálu pro dané použití jako jsou balení potravin/nápojů (např. nápojové obaly, fólie atd.)?

Změřte vnitřní viskozitu, protože třídy kvality PET jsou definovány podle vnitřní viskozity(viskozitního limitního čísla).

Získáte automatický výpočet vnitřní viskozity (a mnoha dalších polymerních parametrů) bez externího PC. Další výhody jsou: nižší provozní náklady (nízká spotřeba vzorku, rozpouštědla i energie) a vynikající chemická odolnost.

Jak mohu zajistit, že bylinky v salátové omáčce nebudou během skladování sedimentovat?

Vyhodnoťte reologické vlastnosti pomocí oscilačního frekvenčního testu. Při nízkých frekvencích můžete zkontrolovat, zda vaše formulace tvoří 3D strukturu. Sklon modulu pružnosti by měl směřovat k 0.

Snadné a časově úsporné reologické testy (například test stability) mohou nahradit dlouhotrvající skladovací testy.

Jak lze najít správnou formulaci / správné přísady pro lískooříškový krém, aby jej bylo možné snadno roztírat na chleba?

Odhadněte smykovou rychlost, při které se bude lískooříškový krém na chlebu roztírat.

Najděte správnou konzistenci a viskozitu, aby se lískooříškový krém snadno roztíral na chléb.

Jak lze najít a vytvořit dokonalý chuťový dojem (psychoreologie) pro lískooříškový krém?

Stanovte viskozitu při různých smykových rychlostech a teplotách.

Upravte přísady tak, aby lískooříškový krém měl požadovaný chuťový dojem pro zákazníka.

Jak mohu dosáhnou správného ztuhnutí džemu, aby při nabrání na lžičku okamžitě nestekl?

Proveďte vícebodové stanovení meze toku jako kvalitativního parametru tokového chování.

Změňte konzistenci tak, aby džem zůstal na lžičce a nestékal, ale zároveň aby byl snadno roztíratelný na chleba.

Jak mohu zabránit kečupu/majonéze, aby nestékal/nestékalaz hranolek?

Použijte 3 intervalovýtixotropní test (3ITT) pro simulaci vyprazdňování z láhve a zkontrolujte své různé formulace.

Pomocí testu 3ITT změřte viskozitu za velmi odlišných podmínek (stání – vysoké smykové namáhání – stání) a studujte regeneraci vnitřní struktury.

Majonéza při nalévání z láhve musí snadno vytékat.

Stanovte mez toku jako parametr kontroly kvality.

Upravte přísady tak, aby byla zajištěna správná viskozita pro vylévání majonézy z láhve.

Potřebuji najít požadovaný, ale také vhodný pocit pitelnosti (psychoreologie) u výrobků klinické výživy pro pacienty s problémy s polykáním (dysfagie).

Proveďte rychlé jednobodové měření kontroly kvality a vícebodové stanovení tokového chování.

Upravte přísady a jejich množství tak, abyste zajistili správnou viskozitu a předešli problémům s obtížnou pitelností. Najděte optimální hladký chuťový vjem pro Vaše zákazníky.

Nenašli jste svou konkrétní situaci? Anton Paar má řešení i pro váš problém. Kontaktujte nás a získejte další informace. 

3letá záruka

 • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
 • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
 • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace

Zdroje vzdělávání

Webináře o reologii potravin

OVLÁDNĚTE TOKOVÉ VLASTNOSTI svých potravin

Reologická charakterizace potravin vám může pomoci definovat vlastnosti potravin, které chcete u svého potravinářského výrobku mít tak, aby splňoval nejen vaše obchodní požadavky, ale i potřeby zákazníků. Konzistence a opakovatelnost, od kontroly kvality nebo procesu na výrobní lince až po specifická měření v rámci procesu vývoje nových výrobků, zajišťují kvalitu potravin, což zaručuje spokojenost zákazníků. Zaregistrujte se a zjistěte, jak vám viskozimetry a reometry společnosti Anton Paar pomohou ovládnout tokové vlastnosti vašich potravin.

V tomto webináři získáte poznatky z těchto oblastí: 

 • Význam reologických vlastností potravin při výrobě, zpracování a kontrole kvality
 • Psychoreologie: Nalezení vhodného chuťového dojmu pro vaše potravinářské výrobky, aby splňovaly očekávání zákazníků
 • Aplikace reologie potravin

Language: Anglicky

Školitel: Dr. Pablo Zardoya-Laguardia; Markus Nemeth

Zhlédnout teď

 

Bezplatný test ViscoQC 100/300

Vyzkoušejte jej a zamilujte se!

Využijte jedinečnou příležitost k otestování našich nových rotačních viskozimetrů zdarma a nechte se ohromit unikátní magnetickou spojkou vřetena, automatickou detekcí vřetena a řadou dalších věcí.

Rychlý přehled získáte jednoduchým kliknutím sem.

Funguje to takto:

 1. Zaregistrujte se k bezplatnému testu pomocí kontaktního formuláře.
 2. Ohledně dalšího postupu se s vámi spojí nejbližší dceřiná společnost / distribuční partner společnosti Anton Paar.
 3. Pokud budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.
Využijte bezplatné testování přístrojů

30denní záruka vrácení peněz

Kupte jej a zamilujte se!

Získejte nyní ViscoQC 100 nebo ViscoQC 300 z webového obchodu Anton Paar a využijte exkluzivní 30denní záruku na vrácení peněz. Kupte přístroj, zjistěte, jak funguje, a pokud se vám nebude líbit, vezmeme jej zpátky.

Funguje to takto:

 1. Kupte si ViscoQC 100 nebo ViscoQC 300 z webového obchodu Anton Paar.
 2. Podívejte se do přiložené příručky bezpečného pracovního postupu a pusťte se do používání během několika sekund. Pokud budete mít jakékoli otázky, obraťte se na nás prostřednictvím živého chatu nebo e-mailem zaslaným na adresu nejbližší dceřiné společnosti Anton Paar.
 3. Nejste spokojeni s jedním měsícem? Přístroj si vyzvedneme a postaráme se o vrácení peněz, aniž by vám vznikaly další náklady.
Kupte nyní
NEBO