Zastrzeżenia prawne

Każda osoba stosująca te metody jest odpowiedzialna za podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi. Opisane tutaj metody dotyczą urządzenia Multiwave 5000 i częściowo jego poprzednich modeli. Nie mają one przełożenia na inne urządzenia. Zawsze należy postępować zgodnie z ogólną procedurą w przypadku nieznanych próbek (np. zacząć od małej masy próbki, sprawdzić reaktywność próbki z odczynnikami używanymi do mineralizacji). Należy pamiętać, że maksymalna osiągalna masa próbki zależy od jej rzeczywistego składu. Dlatego może być znacznie niższa niż określona w opisie metody dla danej próbki o tej samej nazwie. Firma Anton Paar GmbH (i) nie udziela żadnej gwarancji na wyniki pomiarów przeprowadzonych w oparciu o instrukcję obsługi oraz (ii) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające ze stosowania instrukcji obsługi. Firma Anton Paar GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania lub eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi i/lub niezastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska bądź nieprzestrzegania odpowiednich przepisów.