Zastosowanie dla baz paliwowych

Be Efficient. Be Confident. Be in Control.

Dzięki naszej szerokiej ofercie przyrządów analitycznych dla baz paliwowych – od urządzeń przenośnych, które można stosować w niebezpiecznych obszarach, po bardzo dokładne przyrządy laboratoryjne i urządzenia do pracy w linii technologicznej dostarczające wyniki w czasie rzeczywistym – daje możliwość stworzenia podstawy dla rutynowej pracy laboratorium 24/7 i wykonywania najważniejszych pomiarów w ciągu zaledwie kilku minut.

Bez względu na liczbę i rodzaj produktów będących przedmiotem handlu i magazynowania w bazach paliwowych, mamy kombinację rozwiązań, która spełni wszelkie potrzeby. Nasze niedrogie, zgodne z normami i łatwe w użyciu oprzyrządowanie cyfrowe eliminuje wpływ operatora na przebieg procesów, zapewniając pewność i spokój dzięki przekonaniu, że pomiary zawsze są dokładne.  

 • Zabezpiecz swoje procesy dzięki wysokiej jakości urządzeniom i zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
 • Zwiększenie wydajności dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom i minimalnej ingerencji operatora
 • Maksymalizacja wydajności i eliminacja strat produktu podczas transportu dzięki krótkim pomiarom i szybkim czasom reakcji
 • Certyfikacja produktów zgodnie ze specyfikacjami odpowiednich norm
 • Zmniejszenie ilości odpadów i wpływu na środowisko dzięki zastosowaniu mniejszych objętości próbek i mniejszej ilości rozpuszczalników
 • Oszczędność czasu (nawet do 50%, w zależności od metody) dzięki szybkim pomiarom i minimalnemu przygotowaniu próbki w porównaniu z metodami tradycyjnymi
Obszar
 • Analiza bitumów i asfaltów w zbiornikach
 • Analiza olejów smarnych w zbiornikach
 • Analiza ropy naftowej w bazach paliwowych
 • Pokaż wszystko
Przykład zastosowania
 • Idealne zarządzanie płynem wiertniczym w celu zmniejszenia kosztów wydobycia
 • Klasyfikacja bitumów na podstawie dokładnych badań penetracyjnych
 • Kontrola czystości ropy naftowej po obróbce
 • Kontrola oryginalności paliwa
 • Kontrola pod kątem biodegradacji i zanieczyszczenia paliwa podczas magazynowania
 • Lokalne pomiary gęstości na obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 1)
 • Minimalizacja błędu określania bilansu masy w magazynach zbiornikowych oraz zgodność z przepisami
 • Minimalizacja strat produktu i odpadów podczas korzystania z rurociągów wieloproduktowych
 • Obliczanie masy asfaltu i bitumu pozwalające na płynne i bezproblemowe operacje handlowe
 • Ocena charakterystyki przepływu w celu uzyskania odpowiedniej dla transportu pompowalności
 • Określanie klasy zagrożenia podczas transportu i obsługi
 • Opracowanie asfaltu i emulsji bitumicznych z długotrwałą stabilnością
 • Regularne i szybkie pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych
 • Rozładunek paliwa bez strat i pomieszania produktów
 • Rozładunek smarów bez strat i mieszania produktów
 • Spełnia wszystkie międzynarodowe normy dotyczące badania asfaltu i bitumu
 • Symulacja zachowania produktu końcowego w celu uzyskania informacji na temat stabilności podczas magazynowania
 • Szybka realizacja zadań na linii rozlewniczej
 • Wybór właściwej strategii wydobycia na podstawie rzeczywistych warunków panujących w złożu
 • Wykonywanie lokalnych pomiarów gęstości na obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 1)
 • Wyznaczenie bubble point w celu zwiększenia potencjału wydobywczego odwiertu
 • Zapewnienie zgodności bitumu z przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacją produktu podczas transportu i magazynowania
 • Pokaż wszystko

Analiza ropy naftowej w bazach paliwowych

Wybór właściwej strategii wydobycia na podstawie rzeczywistych warunków panujących w złożu

Symulacja zachowania żywej ropy naftowej w laboratorium daje wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o wyborze środków do wydobycia. Dzięki cyfrowemu pomiarowi gęstości można zastąpić dotychczasowe szacunki dotyczące wydajności złoża potwierdzonymi faktami.

Wybierz ten cyfrowy gęstościomierz do laboratoryjnego pomiaru gęstości w temperaturze od -10°C do 200°C i pod ciśnieniem do 500 barów, zgodnie z normą ASTM D5002.

Wybierz tę celę do pomiaru gęstości w zakresie temperatur od -10°C do 200°C i przy jeszcze wyższych ciśnieniach do 1400 barów.

Odpowiednie produkty:

Wyznaczenie bubble point w celu zwiększenia potencjału wydobywczego odwiertu

Przy wydobyciu ropy naftowej znajomość bubble point pozwala zwiększyć całkowity potencjał wydobywczy odwiertu. Dzięki cyfrowemu gęstościomierzowi można szybciej i skuteczniej wyznaczyć bubble point w laboratorium w porównaniu z metodami ręcznymi.

Wybierz ten cyfrowy gęstościomierz umożliwiający laboratoryjne ustalanie bubble point w temperaturze od -10°C do 200°C i pod ciśnieniem do 500 barów, zgodnie z normą ASTM D5002.

Wybierz tę celę do pomiaru gęstości pozwalającą na ustalanie bubble point w zakresie temperatury od -10°C do 200°C i przy jeszcze wyższych ciśnieniach do 1400 barów.

Odpowiednie produkty:

Idealne zarządzanie płynem wiertniczym w celu zmniejszenia kosztów wydobycia

Optymalizacja wydajności procesu wiercenia poprzez dostosowanie właściwości płuczki wiertniczej  zwiększa wydajność złóż ropy naftowej. Osiąga się to poprzez pomiar gęstości płuczki wiertniczej za pomocą oprzyrządowania pracującego na linii produkcyjnej, co ma następujące zalety: 

 • Niewymagana jest obecność personelu na miejscu w celu pobrania próbki
 • Dostępność kluczowych danych w czasie rzeczywistym
 • Pomaga uniknąć pęknięć formacji, a tym samym zwiększa wydajność

Odpowiednie produkty:

Kontrola czystości ropy naftowej po obróbce

Po wydobyciu ropy naftowej oraz oczyszczeniu jej z osadów, wody i innych zanieczyszczeń, można ocenić stopień czystości, wykonując pomiary gęstości. W zależności od przepisów krajowych i preferencji firmy można wykonywać pomiary w całym zakresie temperatury od 0°C do 100°C, aby uzyskać pełny obraz charakterystyki badanej ropy naftowej w zależności od temperatury. Cyfrowe gęstościomierze: 

 • Automatyczna kontrola temperatury pomiaru, kompensacja względem temperatury i obliczenie oraz przetwarzanie danych pomiarowych zgodnie z wymaganiami
 • Dostarczanie wyników w ciągu 30 sekund
 • Oszczędność czasu dzięki zautomatyzowanym procedurom wprowadzania i pomiaru próbek

Odpowiednie produkty:

Ocena charakterystyki przepływu w celu uzyskania odpowiedniej dla transportu pompowalności

W przypadku rozcieńczania ciężkiej i bardzo ciężkiej ropy naftowej, aby można było ją bez problemu przepompować przez rurociąg, pomiary lepkości lub badania reologiczne doskonale odpowiadają na potrzeby oceny charakterystyki przepływu i dostosowania lepkości mieszanki. Firma Anton Paar oferuje szeroką gamę reometrów i wiskozymetrów do łatwej, szybkiej i dokładnej analizy charakterystyki przepływu. Możliwości wyboru:

Analiza ropy naftowej w bazach paliwowych

Kontrola pod kątem biodegradacji i zanieczyszczenia paliwa podczas magazynowania

Zawartość wody w paliwie podczas jego przechowywania może mieć kosztowne, a nawet katastrofalne w skutkach konsekwencje. Aby ich uniknąć, wymagany proces odwadniania można wygodnie kontrolować za pomocą niezawodnych czujników do pomiarów procesowych. Na podstawie wartości dostarczanych w sposób ciągły przez czujnik, operator może sterować zaworem w celu uzyskania dokładnej separacji. Zapewnia to:

 • szybką reakcję na zmiany w składzie i jakości;
 • minimalizację strat produkcyjnych;
 • zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów;
 • minimalizację ryzyka zanieczyszczenia wynikającego z błędu ludzkiego.

Firma Anton Paar oferuje czujniki dostosowane do potrzeb konfiguracji danej instalacji.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Kontrola oryginalności paliwa

Kupując paliwa od dostawców chcemy mieć pewność, że otrzymujemy właściwy produkt, a nie paliwo zmieszane z tanimi składnikami, ponieważ powoduje to obniżenie jego jakości, a także ma negatywny wpływ na stan silnika oraz nasze relacje z klientami końcowymi. Kompaktowe spektrometry Raman Anton Paar umożliwiają przeprowadzenie kontroli jakości dostarczonych produktów w magazynie, w ciągu kilku sekund. Przenośne instrumenty pracują bez przygotowania próbki, substancji chemicznych i materiałów eksploatacyjnych, co pozwala na zmniejszenie ilości odpadów i zapewnia szybkie i tanie rozwiązanie do identyfikacji surowców.

Dowiedz się więcej

Odpowiednie produkty:

Określanie klasy zagrożenia podczas transportu i obsługi

Aby ocenić palność i przypisać klasę zagrożenia przed wykonaniem transportu produktu, należy znać jego temperaturę zapłonu. Aparaty Anton Paar do oznaczania temperatury zapłonu wykonują badania rozjemcze stosowane na skalę międzynarodową przy wprowadzaniu produktów naftowych na rynek, a także są stosowane do oznaczania temperatury zapłonu rozpuszczalników lub ich mieszanin. Wybierz metodę:

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Minimalizacja błędu określania bilansu masy w magazynach zbiornikowych oraz zgodność z przepisami

Urządzenia Anton Paar pomagają utrzymać ścisłą kontrolę finansową nad punktami przekazania nadzoru, a tym samym zminimalizować błąd bilansu masy w magazynach zbiornikowych. Połączenie naszej sondy do pomiaru gęstości w trybie online z przepływomierzem zapewnia najdokładniejsze wyniki pomiaru masy. Pozwala to dokładnie określić ilości produktów wchodzących i wychodzących oraz czerpać najlepsze korzyści finansowe.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Minimalizacja strat produktu i odpadów podczas korzystania z rurociągów wieloproduktowych

Aby osiągnąć najlepsze frakcje produktów w liniach wieloproduktowych, potrzebny jest czujnik, który wykryje produkt w ciągu jednej sekundy. Czujnik Anton Paar działający w trybie online natychmiast informuje o wyjściu produktu poza określony zakres, co pozwala odpowiednio zamknąć dany zawór. Czujnik ten minimalizuje straty produktów i odpady, zapewniając jednocześnie oszczędności finansowe.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Lokalne pomiary gęstości na obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 1)

Praca w strefach niebezpiecznych (Ex 1) wymaga iskrobezpiecznego oprzyrządowania, np. podczas pomiaru gęstości produktu naftowego na terminalu w celu sprawdzenia, czy zbiornik napełniany jest właściwym rodzajem paliwa. Przenośnie urządzenie Anton Paar DMA 35 Ex petrol szybko dokonuje pomiarów gęstości względnej bezpośrednio na miejscu. Dzięki homologacji ATEX można go używać bezpośrednio na terminalu przed pompowaniem. Gęstościomierz ten jest zgodny z normą ASTM D7777, zapewnia bezpieczeństwo użytkownika oraz automatycznie wykonuje wszystkie konwersje na różne jednostki. Poprzez wbudowaną pompę pobiera on niewielkie próbki o objętości jedynie 2 ml ze zbiornika magazynowego.

Dowiedz się więcej

Odpowiednie produkty:

Symulacja zachowania produktu końcowego w celu uzyskania informacji na temat stabilności podczas magazynowania

Przed i po transporcie urządzenia Anton Paar mogą pomóc w ocenie zachowania gotowych produktów podczas przechowywania, aby można było przewidzieć, jak zachowają się one w określonych warunkach otoczenia.

 • Określenie temperatur, w których rozpoczyna się parowanie produktu i wytwarzanie par, w celu zapewnienia poprawnej klasyfikacji i warunków magazynowania.
 • Sprawdzenie stabilności oksydacyjnej w celu uniknięcia późniejszych problemów, tzn. rdzewienia, korozji oraz zapchania filtrów w układach silnikowych.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Rozładunek paliwa bez strat i pomieszania produktów

Zapobieganie pomieszaniu produktów podczas ich rozładunku spowoduje ograniczenie kosztów i ilości odpadów. Pomiar gęstości w trybie online podczas całego procesu załadunku umożliwia sprawdzenie, czy właściwy zbiornik jest napełniany właściwym produktem. Jeśli zmierzona gęstość wykracza poza określony zakres dla danego produktu, pompę można wyłączyć bezpośrednio przed wystąpieniem zanieczyszczenia. Czujniki gęstości Anton Paar:

 • mają wytrzymałą konstrukcję niewymagającą konserwacji;
 • gotowe do pomiaru bezpośrednio przy dostawie produktu;
 • zaprojektowane do użytku w niebezpiecznych obszarach.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Analiza olejów smarnych w zbiornikach

Szybka realizacja zadań na linii rozlewniczej

Przy zmianie produktów na liniach rozlewniczych czas to pieniądz. Wiedza o tym, kiedy kolejna partia produktu znajduje się na linii i może zostać napełniona do cysterny, to wiedza, którą warto mieć jak najszybciej. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego jest szybki, ale precyzyjny lepkościomierz SVM Anton Paar. Uzyskanie wyników w mniej niż cztery minuty pozwala zmniejszyć ilość marnowanego smaru i zaoszczędzić pieniądze.

Odpowiednie produkty:

Rozładunek smarów bez strat i mieszania produktów

Zapobieganie pomieszaniu produktów podczas ich rozładunku spowoduje ograniczenie kosztów i ilości odpadów. Pomiar gęstości w trybie online podczas całego procesu załadunku umożliwia sprawdzenie, czy właściwy zbiornik jest napełniany właściwym produktem. Jeśli zmierzona gęstość wykracza poza określony zakres dla danego produktu, pompę można wyłączyć bezpośrednio przed wystąpieniem zanieczyszczenia. Czujniki gęstościAnton Paar:

 • mają wytrzymałą konstrukcję niewymagającą konserwacji;
 • gotowe do pomiaru bezpośrednio przy dostawie produktu;
 • zaprojektowane do użytku w niebezpiecznych obszarach.

Odpowiednie produkty:

Minimalizacja błędu określania bilansu masy w magazynach zbiornikowych oraz zgodność z przepisami

Urządzenia Anton Paar pomagają utrzymać ścisłą kontrolę finansową nad punktami przekazania nadzoru, a tym samym zminimalizować błąd bilansu masy w magazynach zbiornikowych. Połączenie naszej sondy do pomiaru gęstości w trybie online z przepływomierzem zapewnia najdokładniejsze wyniki pomiaru masy. Pozwala to dokładnie określić ilości produktów wchodzących i wychodzących oraz czerpać najlepsze korzyści finansowe.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Minimalizacja strat produktu i odpadów podczas korzystania z rurociągów wieloproduktowych

Aby osiągnąć najlepsze frakcje produktów w liniach wieloproduktowych, potrzebny jest czujnik, który wykryje produkt w ciągu jednej sekundy. Czujnik Anton Paar działający w trybie online natychmiast informuje o wyjściu produktu poza określony zakres, co pozwala odpowiednio zamknąć dany zawór. Czujnik ten minimalizuje straty produktów i odpady, zapewniając jednocześnie oszczędności finansowe.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Wykonywanie lokalnych pomiarów gęstości na obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 1)

Praca w strefach niebezpiecznych (Ex 1) wymaga iskrobezpiecznego oprzyrządowania, np. podczas pomiaru gęstości środka smarnego na terminalu w celu sprawdzenia, czy zbiornik napełniany jest właściwym rodzajem produktu. Przenośne urządzenie Anton Paar DMA35 Ex petrol szybko dokonuje pomiarów gęstości względnej bezpośrednio na miejscu. Dzięki homologacji ATEX można go używać bezpośrednio na terminalu przed pompowaniem. Gęstościomierz ten jest zgodny z normą ASTM D7777, zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkownika oraz automatycznie wykonuje wszystkie konwersje na różne jednostki. Poprzez wbudowaną pompę pobiera on niewielkie próbki o objętości jedynie 2ml ze zbiornika magazynowego.

Odpowiednie produkty:

Symulacja zachowania produktu końcowego w celu uzyskania informacji na temat stabilności podczas magazynowania

Przed i po transporcie urządzenia Anton Paar mogą pomóc w ocenie zachowania gotowych produktów podczas przechowywania, aby można było przewidzieć, jak zachowają się one w określonych warunkach otoczenia.

 • Określenie temperatur, w których rozpoczyna się parowanie produktu i wytwarzanie par, w celu zapewnienia poprawnej klasyfikacji i warunków magazynowania.
 • Sprawdzenie stabilności oksydacyjnej w celu uniknięcia późniejszych problemów, tzn. rdzewienia, korozji oraz zapchania filtrów w układach silnikowych.

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Określanie klasy zagrożenia podczas transportu i obsługi

Aby ocenić palność i przypisać klasę zagrożenia przed wykonaniem transportu produktu, należy znać jego temperaturę zapłonu. Aparaty Anton Paar do oznaczania temperatury zapłonu wykonują badania rozjemcze stosowane na skalę międzynarodową przy wprowadzaniu produktów naftowych na rynek, a także są stosowane do oznaczania temperatury zapłonu rozpuszczalników lub ich mieszanin. Wybierz metodę:

Wyślij wiadomość

Odpowiednie produkty:

Analiza bitumów i asfaltów w zbiornikach

Spełnia wszystkie międzynarodowe normy dotyczące badania asfaltu i bitumu

W ostatnich latach znacznie wzrosły wymagania prawne dotyczące badań lepiszcza asfaltowego i bitumu, zwłaszcza w odniesieniu do elastyczności i sprężystości. Analiza za pomocą wysokiej klasy urządzeń gwarantuje, że nowoczesne produkty asfaltowe i bitumiczne spełniają te wymagania zarówno podczas kontroli jakości, jak i podczas kształtowania produktu. Reometry dynamicznego ścinania firmy Anton Paar mogą analizować niemodyfikowane, jak również modyfikowane lepiszcza asfaltowe i bitumy w szerokim zakresie temperatur, dla wszystkich rodzajów bitumów, zgodnie z metodami norm międzynarodowych.

Anton Paar oferuje szeroką gamę urządzeń pomiarowych spełniających wszystkie obecne i przyszłe normy dla przemysłu asfaltowego i bitumicznego, w tym reometry rotacyjne i wiskozymetry o zakresie temperatur do 180°C, gęstościomierz do ciężkich frakcji ropy naftowej, przyrządy do określania konsystencji i kruchości bitumu w niskich temperaturach oraz urządzenia testujące temperatury zapłonu zapewniające maksymalne bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania.

Specyfikacje produktu

 • AASHTO M320, M332
 • ASTM D6373, D8239, D449, D2521, D3381, D5078, D6114,
 • EN 13108, EN 14023, EN 12591

Standardy

 • Gęstość: D8188
 • Penetracja: D5, EN 1426
 • Temperatura mięknienia: D36, EN 1427
 • Punkt łamania Fraasa: EN 12 593
 • Punkt zapłonu i palenia metodą Cleveland: D92, ISO 2592
 • Reologia:
  • AASHTO T315, T316, T350, TP101 UL, TP123, TP126
  • ASTM D7175, D4402, D7405, D7552
  • DIN EN13302, EN13702, EN16659

Odpowiednie produkty:

Klasyfikacja bitumów na podstawie dokładnych badań penetracyjnych

Opatentowany tłok czujnika z automatycznym wykrywaniem powierzchni umożliwia uzyskanie bardziej wiarygodnych i dokładniejszych wyników testów penetracyjnych w ułamku czasu w porównaniu do metod ręcznych. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskuje się dobrą powtarzalność niezależnie od miejsca dzięki redukcji potencjalnych błędów ludzkich. Wartość penetracji jest kluczowa dla określenia właściwego stopnia twardości bitumu, a tym samym odpowiedniego rodzaju bitumu do mieszanki asfaltowej.

Odpowiednie produkty:

Regularne i szybkie pomiary właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych

Aktywne moduły Peltiera w reometrze, znajdujące się na górnej i dolnej płytce, pomagają ustawić temperaturę w ciągu kilku minut, znacznie skracając czasy pomiaru i czyszczenia. Dodatkowe funkcje, takie jak funkcja Toolmaster™, pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, ponieważ nie trzeba ponownie wyznaczać szczeliny zerowej przed każdym pomiarem.

Płytki SmartPave92 chłodzone powietrzem sprawiają, że stosowanie cieczowych układów chłodniczych jest zbędne, co zmniejsza koszty eksploatacji i zwalnia dodatkową przestrzeń w laboratorium.

Odpowiednie produkty:

Obliczanie masy asfaltu i bitumu pozwalające na płynne i bezproblemowe operacje handlowe

Pomiar gęstości jest szeroko przyjętą metodą badania i charakterystyki asfaltu, kontroli jakości i precyzyjnego rozliczania, gdzie znane objętości asfaltu muszą być przeliczone na masę. W tym celu wymagane jest odpowiednie traktowanie próbki (wstępne podgrzewanie), jak również pomiary w podwyższonych temperaturach.

Unikalny cyfrowy gęstościomierz DMA 4200 M z wytrzymałą celką pomiarową wykonaną z Hastelloy C276 spełnia wymagania normy ASTM D8188 i jest zdecydowanie najszybszą metodą określania gęstości bitumu. Zapewnia również bezpieczeństwo w temperaturach do 200°C. Urządzenie ma szereg zalet w stosunku do metod tradycyjnych (w tym hydrometrów i piknometrów):

 • automatyczna kontrola temperatury dla próbki o objętości jedynie 2 ml
 • wygodne procedury czyszczenia przy zmniejszonym zużyciu rozpuszczalników, wytwarzające minimalną ilość odpadów
 • uzyskanie wyników w ciągu kilku minut, oszczędzając czas użytkownika
 • minimalna liczba ręcznych czynności wykonywanych przez użytkownika, zmniejszająca ryzyko potencjalnego błędu ludzkiego

Odpowiednie produkty:

Opracowanie asfaltu i emulsji bitumicznych z długotrwałą stabilnością

Emulsje bitumiczne muszą zachowywać stabilność, aby uniknąć sedymentacji podczas magazynowania i transportu. Pozwalają na to specjalnie dostosowane mieszanki emulgatorów i innych dodatków. Możesz zbadać wpływ emulgatorów i dodatków na stabilność emulsji bitumicznej, mierząc potencjał zeta za pomocą analizatora cząstek Litesizer 500 firmy Anton Paar, wykorzystującego opatentowaną technikę cmPALS. Znajomość potencjału zeta może pomóc w zrozumieniu i modyfikacji procesu koagulacji cząstek bitumu, dając wgląd w długoterminową stabilność. Bezwzględne wartości potencjału zeta wyższe niż +/- 30 mV wskazują na stabilną emulsję.

Odpowiednie produkty:

Zapewnienie zgodności bitumu z przepisami przeciwpożarowymi i specyfikacją produktu podczas transportu i magazynowania

Oferta urządzeń testujących do badania temperatury zapłonu firmy Anton Paar pozwala na ocenę palności i lotności w celu spełnienia wymagań przepisów i przypisania stopnia zagrożenia zgodnie z międzynarodowymi metodami referencyjnymi.

Automatyczne urządzenia testujące do badania punktu zapłonu i palenia PMA 500 (urządzenie z zamkniętym tyglem) i CLA 5 (urządzenie z otwartym tyglem) posiadają funkcje niezbędne do wykonania testów punktu zapłonu dla bitumu lub innych lepkich próbek, które wymagają wstępnego podgrzania. Oba urządzenia zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla operatora. W tym zestawieniu ręczne procedury testowania temperatury zapłonu są trudne w obsłudze i podatne na błędy.

Elektryczny żarnik PMA 500 obniża koszty operacyjne (ponad 10-krotnie dłuższy okres użytkowania niż w przypadku podobnych żarników elektrycznych), a zaawansowana technologia chłodzenia skraca czas pomiaru nawet o 10%. W przypadku trudnych próbek bitumu i asfaltu, czyszczenie urządzenia nie sprawia trudności: wszelkie kable są ukryte, a tygiel testowy można łatwo zdemontować.

Odpowiednie produkty: