Polecane wyniki

Warunki korzystania z usług


Treści

Spółka Anton Paar zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. W związku z tym odrzucane będą wszelkie roszczenia z tytułu szkód ponoszonych wskutek wykorzystywania jakichkolwiek dostarczanych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych lub błędnych. Wszelkie oferty mają charakter niewiążący i nie powodują powstania jakichkolwiek zobowiązań. Poszczególne części lub strony kompletnej publikacji – w tym wszystkie oferty i informacje – mogą być uzupełniane, zmieniane i częściowo lub całkowicie usuwane przez Anton Paar bez stosownego oddzielnego powiadomienia.

Odwołania i łącza

Anton Paar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem łączy lub odwołań zamieszczonych na stronach internetowych spółki, o ile nie ma pełnej świadomości sprzecznego z prawem charakteru takich treści i nie jest w stanie zapobiegać wyświetlaniu zawierających je stron przez internautów odwiedzających stronę internetową spółki. Odpowiedzialność za wszelkie szkody ponoszone wskutek wykorzystywania informacji zamieszczanych na takich stronach ponoszą wyłącznie autorzy poszczególnych stron – nie osoby udostępniające łącza do nich. Ponadto spółka Anton Paar nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek wpisów lub wiadomości publikowanych lub zamieszczanych za pośrednictwem grup dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych udostępnianych na stronie internetowej spółki.

Prawa autorskie

Spółka Anton Paar nie miała zamiaru wykorzystać w publikacji żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, a jeżeli uniknięcie tego nie było możliwe, dołożyła wszelkich starań w celu wskazania posiadacza praw autorskich do danych materiałów. Spółka Anton Paar zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich samodzielnie sporządzonych materiałów. Zabrania się kopiowania takich materiałów – wykresów, dźwięków lub tekstu – oraz wykorzystywania ich w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez zgody spółki Anton Paar.

Polityka prywatności

W przypadku możliwości wprowadzenia danych osobowych lub dotyczących działalności gospodarczej (adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa, adresów) podanie takich informacji jest dobrowolne. Dozwolone jest korzystanie z wszystkich oferowanych usług i uiszczanie płatności z tego tytułu – w możliwym, uzasadnionym i technicznie osiągalnym zakresie – bez konieczności podania jakichkolwiek danych osobowych albo w następstwie podania danych anonimowych lub przybranych. Zabrania się wykorzystywania upublicznianych adresów pocztowych, numerów telefonu lub faksu oraz adresów e-mail do celów promocji; osoby rozsyłające niepożądane wiadomości o charakterze spamu będą karane.

Prawomocność niniejszych zastrzeżeń

Niniejsze zastrzeżenia prawne należy traktować jako część internetowej publikacji, z poziomu której uzyskano do nich dostęp. Ewentualna sprzeczność z prawem lub błędność którychkolwiek fragmentów niniejszych zastrzeżeń lub ich poszczególnych warunków nie wpływa na treść ani na ważność pozostałych części.

Google Analytics a „ciasteczka”

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – internetowej usługi analitycznej świadczonej przez spółkę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje „ciasteczka” – zapisywane w Twoim komputerze pliki tekstowe, które umożliwiają stronie internetowej analizowanie sposobów korzystania ze strony przez użytkowników. Generowane przez ciasteczka informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej – uwzględniające Twój adres IP – będą przesyłane do Google i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie tych informacji Google będzie badać sposób korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej przeznaczone dla operatorów witryny oraz świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Ponadto Google może przekazywać te informacje stronom trzecim w przypadkach, w których wymaga tego prawo oraz dla potrzeb przetwarzania informacji przez strony trzecie w imieniu Google. Google nie będzie wiązać Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Możesz odmówić zgody na wykorzystywanie ciasteczek poprzez odpowiednie dostosowanie preferencji stosowanej przeglądarki internetowej, przy czym pamiętaj, że w takim przypadku funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Ciebie danych w opisany powyżej sposób i we wskazanych powyżej celach.