• Produkcja baterii litowo-jonowych

  Jak zapewnić wysoką jakość elektrod, elektrolitów i ogniw litowo-jonowych poprzez badania i monitorowanie produkcji?

 • Aby wesprzeć Cię w uzyskiwaniu najwyższej jakości baterii litowo-jonowych, firma Anton Paar dostarcza rozwiązania do charakteryzowania materiałów aktywnych w badaniach materiałów akumulatorowych, sprawdzaniu surowców, weryfikacji jakości elektrolitów i rozpuszczalników przed użyciem i wiele innych.

  Nasze przyrządy pomogą Ci zrozumieć, jak rozmiar cząstek, porowatość, gęstość, lepkość, lepkosprężystość i przyczepność Twoich materiałów wpływają na zachowanie i wydajność Twoich ogniw, dzięki czemu możesz dostosować te parametry, aby stworzyć najlepszy produkt docelowy.

  Od badań do produkcji

  Badania materiałów baterii

  Anton Paar jest Twoim silnym partnerem w badaniach materiałów akumulatorowych. W celu uzyskania optymalnych parametrów użyj naszych przyrządów do określania gęstości cieczy i masy nasypowej, pola powierzchni, wielkości cząstek, lokalnej przewodności elektrycznej, topografii i chropowatości powierzchni. Możesz nawet użyć naszych przyrządów do śledzenia procesów elektrochemicznych na miejscu, by zmaksymalizować pojemność i wydajność.

  Pomiar wielkości porów i rozkładu wielkości cząstek pozwala na optymalizację właściwości elektrody roboczej. Urządzenia Anton Paar do pomiaru gęstości rzeczywistej zapewniają wgląd w odpowiednią gęstość masy/objętości w pakiecie baterii, dzięki czemu możesz zoptymalizować ogniwo do zastosowań, w których masa lub objętość ma krytyczne znaczenie. W badaniach nad zapobieganiem awariom separatora znajomość wielkości przelotowych porów oznacza, że od samego początku możesz identyfikować i odrzucać nieodpowiednie materiały. Zrozumienie, jak działają elektrody na poziomie nanometrów, pomaga zoptymalizować ich materiały i konstrukcję, aby przedłużyć zarówno żywotność, jak i pojemność baterii.

  Jeśli bezpieczeństwo termiczne produktu jest ważną częścią twoich badań, zmierz temperaturę zapłonu, aby uzyskać cenne informacje. W przypadku elektrolitu o wysokiej wydajności wiedza na temat lepkości może pomóc poprawić jego przewodnictwo jonowe. W poszukiwaniu nowych materiałów anod, katod i separatorów synteza mikrofalowa otwiera niespotykane dotąd warunki reakcji, prowadzące do uzyskania nowych struktur.

  Przeglądaj rozwiązania


  Kontrola jakości przyjmowanego materiału

  Kontrola jakości przyjmowanego materiału zapewnia, że tylko najwyższej jakości surowce są przyjmowane i wykorzystywane do produkcji. Jako ważny pierwszy krok, urządzenie Anton Paar do pobierania próbek reprezentatywnych pomaga znacząco zmniejszyć zmienność wyników analizy proszkowej, zapewniając, że wyniki, na których opierasz swoje decyzje, pochodzą z próbek reprezentatywnych.

  Pomiar wielkości cząstek surowca elektrodowego pozwala zminimalizować ryzyko odrzucenia całych partii produkcyjnych. Pomiary gęstości nasypowej proszków pozwalają zidentyfikować partie proszku o różnym zachowaniu, dzięki czemu można podjąć kroki w celu zapewnienia spójnej przetwarzalności proszku. Pomiar wielkości porów przelotowych pozwala na dobór tylko odpowiednich materiałów w celu zminimalizowania ryzyka awarii separatora.

  Za pomocą pomiaru gęstości możesz zidentyfikować płynne rozpuszczalniki i odczynniki oraz sprawdzić ich jakość. W przypadku ciał półstałych i stałych, takich jak elektrolity na bazie polimerów, współczynnik załamania światła lub stężenie można zmierzyć za pomocą refraktometru. Drogie lub zamknięte w pojemniku materiały można zidentyfikować za pomocą spektrometru Ramana przez opakowanie bez jego otwierania.

  Analizę pierwiastkową substancji stosowanych w akumulatorach litowo-jonowych wykonuje się za pomocą ICP-OES w przypadku analizy składu i ICP-MS w przypadku analizy zanieczyszczeń. Obie metody wymagają odpowiedniego wytrawienia próbki, co można osiągnąć jedynie przez trawienie kwasem wspomagane mikrofalami.

  Przeglądaj rozwiązania


  Przygotowanie zawiesiny

  Odpowiednia mieszanka zawiesiny jest warunkiem koniecznym dla pomyślnej produkcji ogniw litowo-jonowych. Technologie Anton Paar mogą Ci w tym pomóc na wiele sposobów: Podczas mieszania zawiesiny, niepotrzebne mieszanie z czasem niszczy struktury wewnętrzne.

  Aby osiągnąć maksymalną jednorodność bez rozpadu cząstek, możesz zmierzyć gęstość zawiesiny, rozmiar cząstek i potencjał zeta za pomocą urządzeń Anton Paar i dokonać odpowiednich korekt. Zmierz i dostosuj lepkość zawiesiny, aby była ona łatwa do pompowania oraz odpowiednia do przechowywana bez sedymentacji. 

  Przeglądaj rozwiązania


  Powlekanie i suszenie

  Aby zawiesina elektrody tworzyła jednorodną warstwę o jednolitej grubości powłoki i zapewniała odpowiednią możliwość ponownego ładowania przez cały okres eksploatacji baterii, do dogłębnej analizy należy użyć reometru produkcji Anton Paar.

  Badania z użyciem reometrów i wiskozymetrów pomagają dostosować proces aplikacji poprzez regulację natężenia przepływu i geometrii dysz w celu osiągnięcia optymalnego odzysku strukturalnego zawiesiny po jej aplikacji. Pozwala to na idealne wypoziomowanie i zapobiega zaciekom, co skutkuje stałą grubością warstwy, która jest niezbędna do tworzenia mniejszych baterii.

  Używając przyrządu do badania zarysowań do pomiaru przyczepności warstwy, możesz podjąć kroki w celu zapewnienia, że elektroda nie rozwarstwi się.

  Przeglądaj rozwiązania


  Kalandrowanie / cięcie elektrod / montaż ogniw

  Proces kalandrowania ma istotny wpływ na strukturę porów, a tym samym na elektrochemiczną wydajność ogniw baterii litowo-jonowych. Dla zoptymalizowania stosowanych materiałów i parametrów procesu istotne jest ilościowe określenie porowatości wklejonej folii elektrody / elektrody wprasowanej.

  Można to zrobić, mierząc objętość oraz rozkład wielkości porów za pomocą rtęciowego porozymetru intruzyjnego firmy Anton Paar lub oceniając właściwości mechaniczne w nanoskali za pomocą Tosca AFM firmy Anton Paar.

  Przeglądaj rozwiązania


  Napełnianie i tworzenie elektrolitów

  Przed napełnieniem elektrolitów należy sprawdzić ich jakość, aby uniknąć dostarczenia baterii o słabej wydajności. Pomiar gęstości jest niezawodnym sposobem sprawdzenia, czy skład elektrolitu odpowiada wymaganiom i specyfikacjom.

  W dostosowaniu geometrii dyszy i mocy pompy stosowanych w procesie napełniania może pomóc reometr.

  Przeglądaj rozwiązania


 • Znajdź swoje rozwiązanie

  RozwiązanieTwoja korzyśćAparat

  Możesz poprawić zachowanie w zakresie ładowania/rozładowania, pojemności lub gęstości mocy.

  Zmierz wielkość cząstek za pomocą dyfrakcji laserowej i DLS lub zbadaj nanostrukturę elektrody za pomocą rozpraszania promieni rentgenowskich pod małymi kątami.

  Poprzez dostosowanie rozkładu wielkości cząstek materiału elektrody możesz zoptymalizować parametry wydajnościowe. Zrozumienie, w jaki sposób elektroda współdziała z elektrolitem, pomoże Ci poprawić pojemność i żywotność baterii.

   

  Upewnij się, że dostarczone materiały są zgodne z Twoim zamówieniem, czyste i dobrej jakości, mają odpowiednie stężenie, a uzyskane wyniki pomiarów są zgodne z informacjami na temat dostarczonego surowca.

  Zmierz gęstość, aby szybko i wygodnie sprawdzić jakość wszystkich płynnych surowców.

  Szybka, dokładna i bezpieczna analiza wszystkich płynnych surowców pozwala uniknąć błędów w badaniach i pracach rozwojowych oraz zapewnia doskonałe parametry baterii.

   

  Musisz zrozumieć właściwości materiałów użytych w zawiesinie elektrody, aby zapewnić, że mieszanina zawiesiny będzie miała właściwy skład i konsystencję.

  Sprawdź gęstość, lepkość, lepkosprężystość i zachowanie tiksotropowe zawiesin, aby zapewnić ich spójność i jakość.

  Te kontrole gęstości i lepkości zapewniają identyfikowalność i skutkują znaczną oszczędnością materiału, kosztów i czasu.

   

  Chcesz zmniejszyć ilość próbki zawiesiny potrzebnej do analizy w celu uzyskania szybkich wyników oraz zmniejszyć czas i koszt materiałów.

  Zmierz gęstość za pomocą gęstościomierza stacjonarnego.

  Szybkie kontrole gęstości wymagają jedynie niewielkiej ilości zawiesiny, co pozwala zaoszczędzić pieniądze bez uszczerbku dla wyników badań.

   

  Chcesz zminimalizować ryzyko awarii elektrody z powodu słabej przyczepności powłoki.

  Określ potencjał zeta, ponieważ jest on skorelowany z przyczepnością powłoki.

  Znajomość potencjału zeta pozwala na optymalizację charakteryzowania powierzchni w celu uzyskania optymalnej przyczepności, co zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia elektrody.

  • SurPASS 3
   

  Chcesz produkować ogniwa o lepszej pojemności przechowywania ładunku.

  Zmierz rozkład wielkości mikro- i mezoporów za pomocą adsorpcji gazów.

  Na podstawie tych wyników możesz zoptymalizować nanostrukturę materiałów w celu poprawy dyfuzji i zmniejszenia zmian objętościowych w elektrodzie roboczej.

   

  Chcesz produkować ogniwa litowo-jonowe, które mają przewidywalną i powtarzalną wydajność ładowania/rozładowania.

  Zmierz powierzchnię za pomocą adsorpcji gazów.

  Dzięki znajomości powierzchni możesz ją dostosowywać w celu uzyskania odpowiedniej charakterystyki prądowej ciał stałych elektrody.

   

  Chcesz mieć stały i ulepszony kontakt cząstka-cząstka, aby osiągnąć niższą oporność międzycząsteczkową i wykonać cieńsze elektrody.

  Zmierz gęstość nasypową.

  Wyniki możesz wykorzystać do optymalizacji gęstości upakowania cząstek.

   

  Chcesz zminimalizować ryzyko awarii separatora z powodu użycia nieodpowiednich materiałów.

  Zmierz wielkość porów za pomocą metody porometrii kapilarnej.

  Dzięki tej analizie możesz łatwo zidentyfikować i odrzucić nieodpowiednie materiały.

   

  Chcesz zminimalizować ryzyko awarii separatora z powodu niepełnego zwilżenia.

  Określ potencjał zeta, ponieważ koreluje on ze zwilżeniem.

  Informacje te możesz wykorzystać w celu uniknięcia niewłaściwego oporu na złączu separatora/elektrody z powodu niepełnego zwilżenia.

  • SurPASS 3
   

  Trzeba zoptymalizować gęstość energii elektrody.

  Zmierz lokalne przewodnictwo elektryczne w skali nanometrowej za pomocą mikroskopu sił atomowych.

  Zoptymalizuj charakterystykę elektrody pod względem pojemności i gęstości energii, dostosowując stosunek różnych elementów funkcjonalnych w oparciu o parametry nanoelektryczne.

   

  Musisz opracować wysokowydajne elektrolity, które umożliwiają szybkie ładowanie i rozładowywanie w szerokim zakresie temperatur.

  Zmierz lepkość elektrolitu za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką

  Znajomość lepkości umożliwia precyzyjną regulację przewodnictwa jonowego elektrolitu.

   

  Interesuje Cię bezpieczeństwo termiczne akumulatorów litowo-jonowych.

  Przeprowadzaj pomiary temperatury zapłonu używanych elektrolitów.

  Określając temperaturę zapłonu elektrolitów, możesz zoptymalizować zachowanie bezpieczeństwa termicznego i wydajność baterii.

   

  Musisz znaleźć i opracować nowe materiały do baterii

  Bezpiecznie przeprowadzaj reakcje syntezy w reaktorze mikrofalowym w temperaturze do 300°C przy ciśnieniu do 80 barów

  Wysokowydajna i bezpieczna produkcja nowych materiałów akumulatorowych, umożliwiających uzyskanie zaawansowanych parametrów. Łącząc syntezę ze spektroskopią Ramana można nawet zoptymalizować czas reakcji w celu zwiększenia wydajności.

   

  Chcesz mieć pewność, że Twoje surowe proszki mają odpowiednią wielkość cząstek do dalszego przetwarzania.

  Analizuj wielkości i rozkładu wielkości cząstek.

  Uzyskanie wiedzy na temat tych kluczowych parametrów pomaga w podjęciu decyzji o dalszym przetwarzaniu lub odrzuceniu materiału.

   

  Chcesz zmniejszyć zmienność wyników analizy proszku.

  Użyj reprezentatywnego pobierania próbek za pomocą rotacyjnej metody pobierania próbek.

  Reprezentatywne próbki zapewniają oszczędność czasu, ponieważ aby uzyskać bardziej reprezentatywne i bardziej precyzyjne wyniki, potrzeba mniej powtórnych analiz.

   

  Chcesz zapewnić powtarzalne przetwarzanie proszków.

  Zmierz gęstość nasypową.

  Pomiar ten pozwala zidentyfikować partie proszku o różnych zachowaniach.

   

  Chcesz, aby Twoje ogniwa litowo-jonowe miały przewidywalną i powtarzalną wydajność ładowania/rozładowywania.

  Zmierz powierzchnię za pomocą adsorpcji gazów.

  Charakterystykę prądową ciał stałych elektrody można regulować w celu poprawy wydajności ładowania/rozładowywania.

   

  Chcesz zoptymalizować wielkość opakowania i wolną przestrzeń elektrolitu poprzez uzyskanie najlepszej możliwej gęstości masy/objętości.

  Zmierz gęstość rzeczywistą za pomocą piknometrii gazowej.

  Poprawiona gęstość masy/objętości pozwala na zmniejszenie rozmiaru opakowania.

   

  Chcesz zdefiniować spójną kompozycję zawiesiny i uzyskać jej przewidywalne zachowanie.

  Zmierz powierzchnię za pomocą adsorpcji gazów.

  Zmniejsz koszty materiałów i zapewnij stałą jakość.

   

  Jako osoba odpowiedzialna za jakość produkcji baterii litowo-jonowych musisz zagwarantować szybką kontrolę jakości elektrolitów.

  Zmierz współczynnik załamania światła lub stężenie elektrolitów, niezależnie od tego, czy jest to ciecz, czy polimer.

  Produkcja akumulatorów o idealnym współczynniku sprawności jest gwarantowana.

   

  Musisz się upewnić, że dostarczone materiały są zgodne z zamówieniem i czyste bez marnowania kosztownego materiału na analizę lub otwieranie pojemnika.

  Zmierz widmo Ramana i porównaj z widmem z biblioteki, by zweryfikować dostarczony surowiec, nawet w przypadku ciał stałych, takich jak materiały na membrany i grafen.

  Szybka, dokładna i nieinwazyjna analiza, również przez opakowanie.

   

  Chcesz zoptymalizować przygotowywanie próbek do późniejszej analizy pierwiastkowej.

  Wytraw próbkę za pomocą systemu mikrofalowego.

  Doskonale przygotowana, powtarzalna próbka do analizy pierwiastkowej.

   

  Chcesz dowiedzieć się, czy surowiec elektrody ma tendencję do agregacji.

  Zmierz wielkość cząstek.

  Wykorzystując te informacje można zoptymalizować wydajność elektrody poprzez modyfikację lub wymianę surowców.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
  • PSA
   

  Chcesz zrozumieć tendencję do agregacji dyspersji zawiesiny anody i katody.

  Zmierz potencjał zeta za pomocą metody elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS).

  Uzyskane wyniki użyj do opracowania stabilnej dyspersji zawiesiny i zoptymalizowania wydajności elektrody.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
   

  Chcesz uniknąć niepotrzebnego mieszania zawiesiny poprzez określenie czasu potrzebnego do osiągnięcia jednorodności.

  Zmierz gęstość, lepkość, lepkosprężystość i zachowanie tiksotropowe.

  Pomiary te wskazują właściwą ilość mieszania potrzebną do optymalizacji parametrów, takich jak prędkość, czas i temperatura oraz prowadzą do obniżenia kosztów materiału.

   

  Chcesz wypompować zawiesinę ze zbiornika w łatwy i bezproblemowy sposób.

  Określ lepkości zależne od szybkości ścinania i granicę plastyczności.

  Znajomość wymaganej mocy pompowania pozwala na dobranie odpowiedniej pompy lub dostosowanie formuły w celu uzyskania lepszej pompowalności.

   

  Chcesz znaleźć idealną konsystencję zawiesiny, którą można łatwo przechowywać i używać nawet po pewnym czasie bez utraty jakości.

  Zbadaj stabilność sedymentacji zawiesiny, wykonując testy lepkosprężystości i pomiary potencjału zeta.

  Informacje te pozwolą Ci podjąć odpowiednie kroki mające na celu zapobieganie osadzaniu się cząstek wraz z upływem czasu i utrzymanie jednorodności.

   

  Powłoka na elektrodach zbyt wcześnie się rozwarstwia.

  Zmierz przyczepność różnych powłok za pomocą testerów zarysowań.

  Wyniki pozwalają na sprawdzenie krzyżowe, czy zmiana parametrów powłoki poprawia lub pogarsza rozwarstwianie.

   

  Chcesz usprawnić proces powlekania i uzyskać doskonałe formowanie warstwy.

  Zmierz tiksotropię i regenerację strukturalną.

  Krzywa wyników pokazuje czas odzyskiwania zawiesiny po aplikacji i pomaga dowiedzieć się, jak osiągnąć dobre wyrównanie powierzchni.

   

  Chcesz uzyskać optymalną gęstość masy/objętości w wyprodukowanym pakiecie baterii.

  Zmierz gęstość rzeczywistą za pomocą piknometrii gazowej.

  Wynik ten pozwala na odpowiednie dostosowanie receptury i parametrów procesu, jeśli jest to konieczne.

   

  Chcesz zdefiniować wielkość i objętość porów swoich wklejonych folii elektrodowych/prasowanych elektrod.

  Zmierz ilościową objętość porów i rozkład wielkości porów suchych elektrod za pomocą porozymetrii rtęciowej.

  Wykorzystując te informacje możesz określić materiały i parametry procesu.

   

  Musisz ocenić integralność mechaniczną gotowego produktu w nanoskali, aby zoptymalizować skład materiału.

  Zmierz lokalne właściwości mechaniczne w skali nanometrowej za pomocą mikroskopu sił atomowych.

  W oparciu o rozkład zachowań nanomechanicznych można zoptymalizować działanie elektrody, dostosowując stosunek różnych elementów funkcjonalnych,

   

  Musisz sprawdzić jakość elektrolitów przed napełnieniem.

  Wykonuj szybkie kontrole jakości elektrolitów, aby zapewnić jakość i ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze złej jakości surowców.

  Pomiar gęstości jest doskonałym rozwiązaniem, by zapewnić wiarygodną kontrolę składu elektrolitu dla uniknięcia dostarczania akumulatorów o niskiej jakości i zapewnienia zgodności z wymaganiami oraz specyfikacjami.

   

  Projektowanie dyszy do procesu napełniania elektrolitu

  Wykonuj pomiary lepkości i określ granicę plastyczności w celu dostosowania geometrii dyszy i mocy pompy.

  Uzyskaj idealne napełnienie baterii bez rozpryskiwania, kapania i tworzenia się pęcherzyków powietrza.

   

  Nie udało Ci się znaleźć informacji na temat określonej sytuacji? Anton Paar wciąż ma rozwiązanie dla Twojego wyzwania. Po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 

 • Trzyletnia gwarancja

  • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
  • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
  • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

  * Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

  Dowiedz się więcej

 • Produkcja i konserwacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  Jeżeli jesteś producentem, konserwatorem lub serwisantem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, musisz znać stężenie kwasu siarkowego w akumulatorze i stan jego naładowania.

  Produkcja i badania nad wodorowymi ogniwami paliwowymi

  Aby osiągnąć najlepszą wydajność ogniwa paliwowego, konieczne jest zrozumienie właściwości fizykochemicznych aktywnych składników i zaprojektowanie ich odpowiednio do swoich potrzeb. Anton Paar posiada technologię potrzebną do optymalizacji każdego składnika.

 • Rozwiązania automatyzacji dla laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości

  Anton Paar oferuje w pełni zautomatyzowane i konfigurowalne rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań.

  Wysokowydajny reometr HTR

  HTR zawiera kompletny reometr MCR i jest w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem do badań reologicznych, od identyfikacji próbki po czyszczenie układu pomiarowego.

  Korzyści

  • W pełni zautomatyzowane pomiary reologiczne materiałów i szlamów elektrodowych
  • Wysokowydajne badania umożliwiające szybsze wprowadzenie produktów na rynek i lepszą kontrolę jakości
  • Zautomatyzowane przycinanie i czyszczenie próbek zapewniające wysoką powtarzalność
  • Eliminacja błędów ludzkich
  • Analiza reologiczna 24/7
  • Dwukierunkowa komunikacja z Twoim systemem LIMS gwarantuje szybki dostęp do danych, elastyczność oraz integralność danych

  Wysokowydajna platforma HTX

  HTX firmy Anton Paar to najnowocześniejsza platforma automatyzująca pracę laboratorium. Jedno zautomatyzowane rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań pozwala na przygotowanie próbek i różnorodne analizy.

  Korzyści

  • Jeden system zapewnia zautomatyzowaną analizę (np. gęstości, wielkości cząstek, pH, lepkości itd.) materiałów i szlamów elektrodowych
  • Przygotowanie i badanie próbek w najszybszy możliwy sposób
  • Bezpieczeństwo pracowników zajmujących się substancjami niebezpiecznymi
  • Eliminacja błędów ludzkich
  • System działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • Wykorzystanie dwukierunkowej komunikacji z LIMS gwarantuje maksymalną elastyczność różnych procesów przygotowania próbek